Kursplan  
 
Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng
(Supervisory techniques and strategies for field supervisors, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1047SA
Ämnesgrupp: Socialt arbete
Huvudområde: Socialt arbete
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Vård 75% Samhällsvetenskapliga området 25%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: AXX (Avancerad nivå, ej inplaceringsbar (t ex uppdragsutbildning))
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2018-12-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kursen bedrivs i enlighet med Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)

3. Lärandemål

 • kritiskt granska och värdera olika perspektiv på handledning och handledningsmetodik,
 • utföra kvalificerade handledningsuppdrag för att stödja socionomstudenternas professionsutveckling,
 • tillämpa olika handledningsformer och handledningsmetoder i praktisk handledning,
 • bearbeta och kritiskt reflektera över olika förhållningssätt vid handledning av studenter som syftar till att stärka deras professionella identitet och utveckling, och
 • reflektera över och motivera hur studentens prestationer ska bedömas under verksamhetsförlagd utbildning.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen syftar till att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i att handleda socionomstudenter inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Fokus ligger framför allt på handledarens roll under studentens praktiktid och på studentens möten med klienter, kolleger och handledare. Kursens centrala teman är handledningsmetodik, handledarrollen, olika former av handledning, handledningsteori samt bedömning som professionell utveckling för blivande socionomer.

  • Handledningsmetodik för VFU-handledare, 7,5 högskolepoäng
   (Supervisory techniques and strategies for field supervisors, 7.5 credits)


  • 1001, Handledningsmetodik för VFU-handledare, 7,5 högskolepoäng
   (Supervisory techniques and strategies for field supervisors, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Diskussion och reflektion över egna och studiekamraters erfarenheter av handledning och av att ha handlett praktiserande studenter är ett centralt inslag i kursen. Deltagandet förutsätter att studenten har/har haft eget handledaruppdrag.

  Undervisning utgörs av föreläsningar och seminarier som inkluderar fallstudier, samtalsövningar och litteraturgenomgångar.

  6. Examination

  - skriftlig individuell inlämningsuppgift.
  - deltagande på samtliga föreläsningar och övningsseminarier; dock kan högst två missade undervisningstillfällen, efter instruktion från examinator, kompenseras med skriftliga uppgifter
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Kursen riktar sig till praktikhandledare för studenter vid Södertörns högskolas socionomutbildning. Beställaren/uppdragsgivaren (dvs, VFU-anordnaren) utser deltagare till uppdragsutbildning.