Kursplan  
 
Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
(Qualitative Research Methods, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1045SL
Ämnesgrupp: Sociologi
Huvudområde: Sociologi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för fördjupade kunskaper om kvalitativ metod och analys
 • identifiera och kritiskt reflektera kring hur kvalitativa analyser byggs upp samt vilka teoretiska och metodologiska redskap som kan användas i olika typer av analyser
 • formulera och värdera frågeställningar för genomförande av vetenskaplig analys med hjälp av kvalitativa metoder
 • tillämpa kvalitativ metod och integrera metoden samt metodtillämpningen i analyser
 • självständigt bedöma etiska aspekter i sociologiska forskningsarbeten
 • kritiskt utvärdera arbeten som bygger på kvalitativa metoder

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  I kursen behandlas hur studier med kvalitativ metod och analys utförs i praktiken. Bland annat diskuteras hur frågeställningar formuleras och hur kvalitativa datainsamlingar kan användas i vetenskaplig analys.

  • Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
   (Qualitative Research Methods, 7.5 credits)


  • 1001, Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
   (Qualitative Research Methods, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  6. Examination

  Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-11-27Ämnesrådet i sociologi
  VT 2017VT 20182016-11-22Ämnesrådet i Sociologi
  HT 2018HT 20182017-11-30Ämnesrådet för sociologi
  VT 2019HT 20192018-11-29Ämnesrådet för sociologi
  VT 20202019-11-19Ämnesrådet i sociologi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen för inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.