Kursplan  
 
Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
(Qualitative Research Methods, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1045SL
Ämnesgrupp: Sociologi
Huvudområde: Sociologi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för fördjupade kunskaper om kvalitativ metod och analys
 • identifiera och kritiskt reflektera kring hur kvalitativa analyser byggs upp samt vilka teoretiska och metodologiska redskap som kan användas i olika typer av analyser
 • formulera och värdera frågeställningar för genomförande av vetenskaplig analys med hjälp av kvalitativa metoder
 • tillämpa kvalitativ metod och integrera metoden samt metodtillämpningen i analyser
 • självständigt bedöma etiska aspekter i sociologiska forskningsarbeten
 • kritiskt utvärdera arbeten som bygger på kvalitativa metoder

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  I kursen behandlas hur studier med kvalitativ metod och analys utförs i praktiken. Bland annat diskuteras hur frågeställningar formuleras och hur kvalitativa datainsamlingar kan användas i vetenskaplig analys.

  • Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
   (Qualitative Research Methods, 7.5 credits)


  • 1001, Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng
   (Qualitative Research Methods, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  6. Examination

  Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-11-27Ämnesrådet i sociologi
  VT 2017VT 20182016-11-22Ämnesrådet i Sociologi
  HT 2018HT 20182017-11-30Ämnesrådet för sociologi
  VT 20192018-11-29Ämnesrådet för sociologi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.