Kursplan  
 
Konstvetenskap B, 30 högskolepoäng
(Art History B, 30 credits)
 
Kurskod: 1045KV
Ämnesgrupp: Konstvetenskap
Huvudområde: Konstvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018
Giltig t.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-01-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Konstvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • överblicka och sammanfatta det konstvetenskapliga fältet, dess vetenskapliga grund och centrala metoder
 • urskilja och beskriva samtida och historiska bildkulturer ur ett globalt perspektiv
  förklara olika konstuppfattningar och jämföra dem sinsemellan
 • jämföra och sammanfatta centrala egenskaper hos konststilar, estetiska uttryck och visuella tecken

  Färdighet och förmåga

 • relatera visuella uttryck till en konstteoretisk litteratur och att omvänt illustrera teoretiskt tankegods genom konstföremål
 • söka och kritiskt tolka relevant information för att kunna behandla konstvetenskapliga frågeställningar
 • sammanfatta komplexa konsthistoriska sammanhang
 • diskutera och kritiskt värdera olika estetiska och konstvetenskapliga ståndpunkter

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • inom ett konstvetenskapligt sammanhang diskutera frågor om klass, genus och etnicitet
 • göra relevanta jämförelser mellan olika historiskt betingade värderingssätt och skönhetsuppfattningar
 • bedöma estetiskt omdöme i relation till det konstvetenskapliga fältet

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är tematiskt upplagd (till skillnad mot historiskt-kronologiskt), och består av fyra delkurser. De första tre delkurserna presenterar och diskuterar ett visst historiskt-empiriskt innehåll utifrån skilda teoretiska och metodiska infallsvinklar medan den sista kursen består av en självständigt arbete (uppsats).

  Bland annat fokuserar en delkurs på avbildningens problem och dess motsats, abstraktionens historia inom konsten. Konstarter och medier omfattar en studie av olika konstarter och medier genom historien och de hierarkier och värden som de förknippats med. En annan delkurs behandlar seendets och de visuella teknologiernas historia i väst och öst, kanoniseringsprocesser samt konstens presentation i utställningar, museer och installationer.

  I sista delkursen utvecklar studenten sina vetenskapliga verktyg i en uppsats som är en praktisk fördjupning kring något konstvetenskapligt tema


  • Avbildning och abstraktion, 7,5 högskolepoäng
   (Representation and Abstraction, 7.5 credits)
   Med utgångspunkt från begreppen avbildning och abstraktion syftar delkursen till att ge grundläggande teoretiska och historiska insikter om representationens problematik på den enskilda bildens nivå. Delkursen innehåller en genomgång av avbildningens och realismens problem och diskussioner kring abstraktionen som norm. Frågor om kraven på bildens ”renhet” och dess koppling till sociala distinktioner i termer av kön och klass står i fokus.

   Delkursen tematiserar även fenomenet kopior och reproduktion och behandlar hur sanningskrav har kommit till uttryck i olika föreställningar om verklighetsavbildning i skilda konstnärliga material och tekniker. Delkursen behandlar även fotografiets och fototeorins mångfacetterade historia, från förfotografiska tendenser under 1700-talet till våra dagars postfotografiska praktiker på bildskärmen.


  • 1001, Avbildning och abstraktion, 7,5 högskolepoäng
   (Representation and Abstraction, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Kanonisering och exponering, 7,5 högskolepoäng
   (Canonisation and Exposure, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar visuella regimer liksom seendets historia i väst- och österlandet, introduceras med utblickar från antiken till vår egen tid. Förhållandet mellan skiftande visuella teknologer från linjeperspektiv till kosmorama och de betraktare som dessa förutsätter analyseras.

   Delkursen behandlar även kanon och hur den skildras i värdehierarkiernas skiftande historia. Föreställningar om genialitet, historisk utveckling och mästerverk betraktas från historiska, genusteoretiska, sociala och politiska perspektiv. Vidare behandlas visningskulturer, från väster- och österlandet, och ideologiskt laddad förmedlingsproblematik: från utställningens och museets historia till frågor kring institutioner, installationer, åskådningspedagogik och curating. Konceptkonstens praktik och teori studeras utifrån dess exponeringsstrategier och institutionskritik.


  • 1002, Kanonisering och exponering, 7,5 högskolepoäng
   (Canonisation and Exposure, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Konstarter och medier , 7,5 högskolepoäng
   (Arts and Media, 7.5 credits)
   Syftet med delkursen är att diskutera konstarter och medier utifrån olika frågeställningar. Exempel ges på rumskapande kopplade till verkets bildliga, fysiska och sociala betingelser, respektive rörelsens och tidens betydelse inom skulptur och andra konstformer. Momentet utmynnar i en diskussion kring estetiska produkter som beskrivs som immateriella, från röntgen till digitala bilder, och empirin som helhet är hämtad ur arkitektur, design, måleri, skulptur från olika historiska moment, liksom från 1900-talets nya medieöverskridande konstformer.  • 1003, Konstarter och medier , 7,5 högskolepoäng
   (Art and Media, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt arbete (B-uppsats), 7,5 högskolepoäng
   (Independent Project (B-level Essay), 7.5 credits)
   Under uppsatskursen väljer studenten, i samråd med handledare, ett ämne med utgångspunkt från något av de moment (problem, teorier, konstepoker, etc.) som presenterats under grundkursen eller fortsättningskursen. Arbetet inbegriper problemformulering, materialinsamlande, självständigt analysarbete och utarbetande av en god språklig presentation av resultatet, där syftet är att utveckla goda redskap och insikter i hur man skriver vetenskaplig text.


  • 1004, Självständigt arbete (B-uppsats), 7,5 högskolepoäng
   (Independent Project (B-level Essay), 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av:

  Föreläsningar, seminarier och studiebesök på för ämnet relevanta platser och institutioner. Föreläsningar av gästföreläsare - framstående konstnärer, konstvetare eller andra professioner från det konstnärliga fältet - ingår i varje delkurs. Stort fokus ligger på utvecklingen av eget skrivande och förmåga till muntlig framställning, i presentationer och gemensamma diskussioner.  I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen av:

  Bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans plattform för distansundervisning, samt av obligatoriskt deltagande i skriftliga diskussioner som ordnas på högskolans plattform för distansundervisning.

  Kurslitteraturen omfattar i båda uppläggen både historiska originaltexter och aktuella konstvetenskapliga arbeten.

  6. Examination

  Delkurs 1004: Självständigt arbete, examineras genom en skriftlig uppsats.

  I det fall kursen läses som campuskurs examineras övriga delkurser genom:

  Skriftlig hemtentamen
  Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer
  Seminariedeltagande

  Frånvaro från enstaka seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter i enlighet med anvisningar från kursansvarig.  I det fall kursen läses som distanskurs examineras övriga delkurser genom:

  Skriftlig hemtentamen
  Skriftliga inlämningsuppgifter

  För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs motsvarande betyg på minst två av delkurserna.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2019HT 20192018-11-30Ämnesrådet i konstvetenskap
  VT 20202019-11-22Ämnesråd för Konstvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.