Kursplan  
 
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa, 30 högskolepoäng
(Cultural Diversity in Europe: Placement, 30 credits)
 
Kurskod: 1045ET
Ämnesgrupp: Etnologi
Huvudområde: Etnologi
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2014


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2013-11-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i etnologi. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2 B eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • redogöra för hur teoretisk och praktisk kunskap hänger samman
 • omsätta inhämtade etnologiska kunskaper i en konkret verksamhet
 • sammanfatta aspekter av yrkeslivet som inte fås via teoretisk utbildning

  Färdighet och förmåga
 • utföra kvalificerat utredande och/eller analytiskt arbete vid en myndighet, förvaltning, organisation eller liknande i Sverige eller utomlands
 • tillämpa etnologiska teoretiska kunskaper i praktiskt, administrativt arbete och utredningsarbete
 • i rapportform förmedla sina slutsatser om teori och praktik på ett effektivt, självständigt och belysande sätt

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och reflektera över yrkeslivets villkor och krav
 • kritiskt reflektera över och värdera hur de färdigheter utbildningen gett svarar mot arbetsmarknadens krav

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen innebär att studenten genomför praktik vid myndighet, förvaltning, organisation eller företag i Sverige eller utomlands. Praktiken skall avse arbetsuppgifter som är av värde för studentens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet.

  Under praktiken får studenten tillfälle att omsätta sina teoretiska ämneskunskaper i praktiskt arbete samt en inblick i de krav som ställs av arbetsmarknaden.

  • Praktik inom Etnologi, 30 högskolepoäng
   (Ethnology: Placement, 30 credits)


  • 1001, Praktik inom Etnologi, 30 högskolepoäng
   (Ethnology: Placement, 30 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Praktiktjänstgöringen skall omfatta minst 15 veckor. Studenten ordnar själv sin praktikplats. Innan praktiken inleds godkänner kursansvarig förslag på praktikplats samt även en av praktikplatsen föreslagen kontaktperson. Campusförlagda seminarier kan förekomma.

  6. Examination

  Kursen examineras genom
 • genomförd, och av kontaktperson intygad, praktik
 • en av studenten skriven praktikrapport
 • en muntlig presentation av praktikrapporten

  Enstaka missade seminarietillfällen kompenseras vid nytt tillfälle. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examinationstillfället.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2014

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Det åligger studenten att själv skaffa sin praktikplats.