Kursplan  
 
Sociologiska analysinriktningar, 7,5 högskolepoäng
(Analytical Perspectives in Sociology, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1044SL
Ämnesgrupp: Sociologi
Huvudområde: Sociologi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • förklara och kritiskt tolka hur, och med vilka teoretiska och metodologiska redskap, sociologiska analyser byggs upp
 • med hjälp av centrala sociologiska analysinriktningar problematisera och analysera tankegångar om hur samhället kan förklaras
 • kritiskt tolka antaganden om verkligheten och problematisera kring hur kunskap om verkligheten kan nås
 • analysera och jämföra olika typer av samhällsförändring
 • uppvisa medvetenhet om vetenskapliga teoriers och metoders inneboende möjligheter och begränsningar

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar aktuella sociologiska analysinriktningar med stark tonvikt på deras tankegångar om hur samhället kan förklaras. De olika inriktningarnas verklighetsantaganden, kunskapssyn och förklaringsmodeller behandlas.

  • Sociologiska analysinriktningar, 7,5 högskolepoäng
   (Analytical Perspectives in Sociology, 7.5 credits)


  • 1001, Sociologiska analysinriktningar, 7,5 högskolepoäng
   (Analytical Perspectives in Sociology, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Under kursen hålls föreläsningar där tyngre delar av litteraturen behandlas. I kursen ingår även seminarier där deltagarna får möjlighet att utveckla sina egna tankegångar kring litteraturen. På seminarierna behandlas av studenterna skriftligt formulerade frågeställningar och papers eller andra relevanta texter kring centrala teman i litteraturen.

  6. Examination

  Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-11-27Ämnesrådet i sociologi
  VT 2017HT 20172016-11-22Ämnesrådet i Sociologi
  VT 2018HT 20182017-11-30Ämnesrådet för sociologi
  VT 2019HT 20192018-11-29Ämnesrådet för sociologi
  VT 20202019-11-29Ämnesrådet i sociologi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen för inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.