Kursplan  
 
Dramatext och teater A med skapande svenska, 30 högskolepoäng
(The Dramatic Text, Theatre and Creative Writing A, 30 credits)
 
Kurskod: 1044LV
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde: Litteraturvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2017-03-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • förstå genrebegreppet och den dramatiska genrens specifika drag
 • redogöra för grunderna i dramaanalys
 • förstå maktstrukturers respektive intertextualitetens roll i dramats historiska utveckling
 • identifiera olika typer av dramatiska texter och dramatiskt berättande
 • översiktligt redogöra för västerländska teaterhistoriska epoker från antiken till sekelskiftet 1900

  Färdigheter och förmåga
 • analysera dramatiska och andra litterära texter
 • tolka dramatiska texter genom kontextualisering och tillämpning av relevanta dramateoretiska och kritiska perspektiv
 • skriva skönlitterärt i olika genrer
 • förmedla förvärvade kunskaper genom muntlig presentation

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera egna spontana åsikter med hjälp av kritiskt tänkande
 • reflektera över och kritiskt bedöma vetenskapliga texter inom ämnesområdet i ett historiskt och nutida perspektiv

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar i första hand texter skrivna för teaterscenen. Upplägget är tematiskt och historiskt. Det kan exempelvis innebära studium av hur samma grundhistoria berättats i dramer från olika tider, från klassisk grekisk tid till idag. Integrerat i kursen är momentet Skapande svenska, med uppgifter som knyter an till motiv och genrer i litteraturen.

  Kursen syftar till ett engagerat, upplyst och kritiskt förhållningssätt till texter, teorier och sekundärlitteratur.


  • Introduktion till dramaanalys, 9 högskolepoäng
   (Introduction to Drama Analysis, 9 credits)
   Kursmomentet ger grundläggande kunskap om dramateori och dramaanalys med början i Aristoteles Om diktkonsten, den antika grekiska teatern och det klassiska grekiska dramat. Momentet innehåller en introduktion till poetik, semiotik och hermeneutik.


  • 1001, Introduktion till dramaanalys, 9 högskolepoäng
   (Introduction to Drama Analysis, 9 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Dramat som intertext, 9 högskolepoäng
   (Intertextual Drama Studies, 9 credits)
   Momentet erbjuder intertextuella läsningar av dramatexter från olika teaterhistoriska epoker som bygger på samma grundläggande berättelse eller har ett intressant tematiskt förhållande till varandra. Fokus ligger på variationer och historiskt sammanhang vad gäller berättande, språk och innehåll.


  • 1002, Dramat som intertext, 9 högskolepoäng
   (Intertextual Drama Studies, 9 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Dramatiskt berättande, 6 högskolepoäng
   (Dramatic Narrative, 6 credits)
   Momentet Dramatiskt berättande fokuserar berättandets dramaturgi inom olika genrer, främst dramatik. Här är utgångspunkten delvis författarens: Hur fångar man en publik med sitt berättande?


  • 1003, Dramatiskt berättande, 6 högskolepoäng
   (Dramatic Narrative, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Skapande svenska 1, 6 högskolepoäng
   (Creative Writing 1, 6 credits)
   Skapande svenska är en erfarenhetsbaserad skrivkurs, där studenterna utifrån sin egen nivå utför givna uppgifter med anknytning till kursinnehåll, såväl innehållsmässigt som formellt. I Skapande svenska 1 är betoningen skönlitterär. Gruppen kommenterar skrivuppgifterna med fokus på texten, inte på författaren.


  • 1004, Skapande svenska 1, 6 högskolepoäng
   (Creative Writing 1, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  1001: Introduktion till dramaanalys:
  -Skriftlig hemtentamen
  -Seminariedeltagande

  1002: Dramat som intertext:
  -Muntlig redovisning samt hemtentamen
  -Seminariedeltagande

  1003: Dramatiskt berättande:
  -Muntlig redovisning samt hemtentamen
  -Seminariedeltagande

  1004: Skapande svenska 1:
  -Självständiga skrivuppgifter
  -Seminariedeltagande

  Missade seminarier kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2017VT 20192017-04-25Ämnesrådet för litteraturvetenskap
  HT 20192019-05-07Ämnesrådet för litteraturvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.