Kursplan  
 
Konstvetenskap A, 30 högskolepoäng
(Art History A, 30 credits)
 
Kurskod: 1044KV
Ämnesgrupp: Konstvetenskap
Huvudområde: Konstvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-01-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse
 • identifiera ett flertal centrala konsthistoriska verk
 • beskriva grundläggande drag i samtida och historiska bildkulturer samt diskutera estetiska och kulturella likheter och skillnader mellan dem
 • identifiera flera exempel på visuella praktiker, utifrån ett globalt urval
 • grundläggande redogöra för konstvetenskapens egen historieskrivning och hur denna har påverkat synen på konsten
 • inom ett konstvetenskapligt sammanhang översiktligt redogöra för frågor om klass, genus och etnicitet

  Färdigheter och förmåga
 • utföra verksanalyser med hjälp av olika analysmetoder
 • göra grundläggande beskrivningar av visuella objekt hämtade utanför konstfältet, exempelvis reklam, design och olika populärkulturella uttryck
 • identifiera och värdera skillnader och likheter mellan olika exempel på konstnärlig och visuell gestaltning

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • presentera, kritiskt diskutera och jämföra vilka aspekter som påverkar förståelsen och värdet av olika konstföremål
 • kritiskt diskutera några grundläggande drag hos de olika fält där visuella och konstnärliga objekt produceras eller konsumeras

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är tematiskt upplagd (till skillnad från historiskt-kronologiskt) och består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Varje delkurs presenterar och diskuterar flera historiskt-empiriska exempel utifrån utvalda teoretiska-metodiska aspekter.

  Delkursen Introduktion till konstvetenskap presenterar ämnet konsthistoria och fältet visuell kultur, samt introducerar ett antal nyckelbegrepp inom konstvetenskapen. Delkurserna Tolkning, stil och tecken och Bildkult, bildbruk, bildstorm omfattar en tolkningsbaserad genomgång av historisk och samtida konst och arkitektur respektive
  olika bildbruk genom tiderna, exempelvis religiösa och politiska. En delkurs ägnas åt identitetsfrågor inom konsten, med fördjupning inom bland annat genusteori och postkolonial teori.  • Introduktion till konstvetenskap, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Art History, 7.5 credits)
   Delkursen utgår från ett antal nyckelbegrepp för ämnet, såsom begreppen konst, konsthistoria, konstnär, konstvärld och konstkritik. Förutom en orientering över konstvetenskapens historia och praktiker med fokus på 1750 till idag presenteras även forskningsfältet visuella kulturstudier och hur dess utgångspunkter och resultat förhåller sig till nutida uttryck inom konst och visuell gestaltning. Syftet med delkursen är att ge en teoretisk och historisk grund för fortsatta studier inom ämnet.


  • 1001, Introduktion till konstvetenskap, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Art History, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Tolkning, stil och tecken, 7,5 högskolepoäng
   (Interpretation, Style and Signs, 7.5 credits)
   Syftet med delkursen är att presentera och konkretisera ytterligare nyckelbegrepp inom konstvetenskapen, framförallt inom tolkningsteori. Formens respektive innehållets analysspår inom klassisk konstvetenskap presenteras, liksom tolkningens teori och metod med tonvikt på tolkning av estetiska artefakter. Semiotik, bildbegrepp, teckenanvändning och symbolskapande diskuteras på ett generellt plan. Empirin hämtas från olika historiskt och geografiskt åtskilda områden av visuell och konstnärlig gestaltning.  • 1002, Tolkning, stil och tecken, 7,5 högskolepoäng
   (Interpretation, Style and Signs, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Konst och identitet, 7,5 högskolepoäng
   (Art and Identity, 7.5 credits)
   Delkursen utgår från Upplysningstidens konst- och bildvärldar och utifrån dessa ställs frågor om identitet. Bildmiljöer granskas utifrån begrepp som klass, kön, kropp, sexualitet och kolonialism i syfte att få perspektiv på såväl 1700-talets konst och bildvärldar, som på den västerländska självbilden. Under kursen behandlas hur Upplysningens bildvärld kan översättas till vår tid genom tolkningar av idéer, objekt och konst från perioden, främst ur västerländsk konsthistoria.


  • 1003, Konst och identitet, 7,5 högskolepoäng
   (Art and Identity, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Bildkult, bildbruk, bildstorm, 7,5 högskolepoäng
   (Image Cult, Image Use, Image Clash, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar bild över ett mycket omfattande fält, från kult av bilder via mer sekulära bildbruk till krossade och offrade bilder. Det rör både exempel på bilder och objekt som befinner sig i konstbegreppets utkanter, och handlar både om gensvar och reaktioner som delvis överskrider de sköna konsternas område. På delkursen hanteras även minnesmärken och monument, från runstenar till virtuella minnesplatser, liksom ikoner, idoler, fetischer och moderna ikoniseringstendenser i och utanför västerlandet. Till sist behandlar delkursen frågan om bildstorm eller ikonoklasm, som vittnar om bilders makt, psykologiskt, politiskt och symboliskt.


  • 1004, Bildkult, bildbruk, bildstorm, 7,5 högskolepoäng
   (Image Cult, Image Use, Image Clash, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Föreläsningar av gästföreläsare - framstående konstnärer, konstvetare eller andra professioner från det konstnärliga fältet - ingår i varje delkurs. Stort fokus ligger på utvecklingen av eget skrivande och förmåga till muntlig framställning, i presentationer och gemensamma diskussioner. Kurslitteraturen omfattar historiska originaltexter och aktuella konstvetenskapliga arbeten.

  Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar, seminarier och studiebesök på för ämnet relevanta platser och institutioner.

  Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen dels av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans plattform för distansundervisning, dels av obligatoriskt deltagande i skriftliga diskussioner som ordnas på högskolans plattform för distansundervisning. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

  6. Examination

  Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs examineras samtliga delkurser genom skriftlig hemtentamen och seminariedeltagande. Frånvaro från enstaka seminarier kan kompenseras skriftliga inlämningsuppgifter i enlighet med anvisningar från kursansvarig.

  Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs examineras samtliga delkurser genom skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftligt deltagande i diskussioner.

  För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs motsvarande betyg på minst två av delkurserna.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-04Ämnesrådet i konstvetenskap
  HT 20192019-05-28Ämnesråd Konstvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.