Kursplan  
 
Pedagogik C, 30 högskolepoäng
(Education C, 30 credits)
 
Kurskod: 1043PE
Ämnesgrupp: Pedagogik
Huvudområde: Pedagogik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-10-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Pedagogik A och B, om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse:

 • ingående redogöra för pedagogikämnet och dess vetenskapliga grund
 • förklara och kritiskt jämföra olika vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser
 • förklara forskningsprocessens olika delar och hur dessa samspelar i en sammanhållen argumentation
 • överblicka, jämföra och sammanfatta aktuella inriktningar inom de pedagogiska forskningsfälten samt fördjupa sig inom någon del av området

  Färdigheter och förmåga:

 • självständigt identifiera och formulera en väl avgränsad frågeställning
 • söka, värdera och kritiskt tolka relevant material för en vald avgränsad frågeställning
 • producera en forskningsöversikt
 • planera en forskningsdesign samt motivera teoretiska och metodologiska val
 • tillämpa vald vetenskaplig teori och forskningsmetod genom att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning.
 • muntligt och skriftligt diskutera och argumentera för problem och lösningar inom det valda pedagogiska forskningsfältet

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • värdera den egna frågeställningens begränsningar och möjligheter i relation till pedagogikens forskningsfält
 • bedöma och värdera hur vetenskapsteoretiska och metodologiska val får konsekvenser för en studies resultat och slutsatser
 • bedöma och värdera ett arbetes vetenskapliga och samhälleliga relevans
 • identifiera och värdera forskningsetiska frågeställningar samt tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Under kursen ges studenten möjligheter att fördjupa sina kunskaper i vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor samt utveckla ett eget intresseområde med utgångspunkt i centrala pedagogiska forskningsfält.

  • Att välja forskningsfält, 5 högskolepoäng
   (Individual Specialisation, 5 credits)
   Under delkursen fördjupar sig studenten i ett valt pedagogisk forskningsfält. Studenten övar sig i att både överblicka och mer ingående studera det valda forskningsfältet, skapa en forskningsöversikt samt formulera en adekvat frågeställning.


  • 1001, Att välja forskningsfält, 5 högskolepoäng
   (Individual Specialisation, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Vetenskapsteori & metod, 10 högskolepoäng
   (Theory & Method, 10 credits)
   Delkursen syftar till att ge en fördjupning i ontologiska, epistemologiska och metodologiska frågor inom ramen för pedagogik som vetenskapligt ämne. Under delkursen studeras alla delar i forskningsprocessen med särskilt fokus på analys, och hur analysen förhåller sig till val av teoretiska utgångspunkter samt metodologisk ansats/forskningsdesign och val av datainsamlingsmetod.


  • 1002, Vetenskapsteori & metod, 10 högskolepoäng
   (Theory & Method, 10 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt vetenskapligt arbete II, 15 högskolepoäng
   (Academic Paper II, 15 credits)
   Under delkursen producerar studenten ett självständigt vetenskapligt examensarbete under handledning. Arbetet redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig rapport. I kursen ingår att muntligen försvara det egna självständiga arbetet samt att kritiskt granska annan students arbete.


  • 1003, Självständigt vetenskapligt arbete II, 15 högskolepoäng
   (Academic Paper II, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Uppsatsarbetet sker enskilt. Uppsatshandledning äger rum såväl enskilt som i mindre grupper.

  6. Examination

  1001: Att välja forskningsfält:
 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande

  1002: Vetenskapsteori & metod:
 • Skriftlig hemtentamen.
 • Grupparbete som redovisas muntligt
 • Seminariedeltagande

  1003: Självständigt vetenskapligt arbete II examineras genom:
 • En självständigt författat vetenskapligt arbete (kandidatuppsats)
 • Ventilering av färdigställt arbete
 • Opponering på en studentkollegas arbete
 • Seminariedeltagande

  Enstaka missade seminarietillfällen kan, efter samråd men delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

  För betyget VG på hela kursen krävs motsvarande betyg på kursen ”Vetenskapsteori & metod” samt på kursen ” Självständigt vetenskapligt arbete II”
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2016VT 20182016-05-27Ämnesrådet pedagogik
  HT 2018VT 20192018-04-11Ämnesrådet i pedagogik
  HT 20192019-05-08Ämnesrådet i Pedagogik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.