Kursplan
 

Pedagogik C, 30 högskolepoäng

(Education C, 30 credits)
 
Kurskod: 1043PE
Ämnesgrupp: Pedagogik
Huvudområde: Pedagogik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-10-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Pedagogik A och B, om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse:

 • ingående redogöra för pedagogikämnet och dess vetenskapliga grund
 • förklara och kritiskt jämföra olika vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser
 • förklara forskningsprocessens olika delar och hur dessa samspelar i en sammanhållen argumentation
 • överblicka, jämföra och sammanfatta aktuella inriktningar inom de pedagogiska forskningsfälten samt fördjupa sig inom någon del av området

  Färdigheter och förmåga:

 • självständigt identifiera och formulera en väl avgränsad frågeställning
 • söka, värdera och kritiskt tolka relevant material för en vald avgränsad frågeställning
 • producera en forskningsöversikt
 • planera en forskningsdesign samt motivera teoretiska och metodologiska val
 • tillämpa vald vetenskaplig teori och forskningsmetod genom att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning.
 • muntligt och skriftligt diskutera och argumentera för problem och lösningar inom det valda pedagogiska forskningsfältet

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • värdera den egna frågeställningens begränsningar och möjligheter i relation till pedagogikens forskningsfält
 • bedöma och värdera hur vetenskapsteoretiska och metodologiska val får konsekvenser för en studies resultat och slutsatser
 • bedöma och värdera ett arbetes vetenskapliga och samhälleliga relevans
 • identifiera och värdera forskningsetiska frågeställningar samt tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Under kursen ges studenten möjligheter att fördjupa sina kunskaper i vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor samt utveckla ett eget intresseområde med utgångspunkt i centrala pedagogiska forskningsfält.

 • Att välja forskningsfält, 5 högskolepoäng
  (Individual Specialisation, 5 credits)
  Under delkursen fördjupar sig studenten i ett valt pedagogisk forskningsfält. Studenten övar sig i att både överblicka och mer ingående studera det valda forskningsfältet, skapa en forskningsöversikt samt formulera en adekvat frågeställning.

  1001, Att välja forskningsfält, 5 högskolepoäng
  (Individual Specialisation, 5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Vetenskapsteori & metod, 10 högskolepoäng
  (Theory & Method, 10 credits)
  Delkursen syftar till att ge en fördjupning i ontologiska, epistemologiska och metodologiska frågor inom ramen för pedagogik som vetenskapligt ämne. Under delkursen studeras alla delar i forskningsprocessen med särskilt fokus på analys, och hur analysen förhåller sig till val av teoretiska utgångspunkter samt metodologisk ansats/forskningsdesign och val av datainsamlingsmetod.

  1002, Vetenskapsteori & metod, 10 högskolepoäng
  (Theory & Method, 10 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Självständigt vetenskapligt arbete II, 15 högskolepoäng
  (Academic Paper II, 15 credits)
  Under delkursen producerar studenten ett självständigt vetenskapligt examensarbete under handledning. Arbetet redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig rapport. I kursen ingår att muntligen försvara det egna självständiga arbetet samt att kritiskt granska annan students arbete.

  1003, Självständigt vetenskapligt arbete II, 15 högskolepoäng
  (Academic Paper II, 15 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Uppsatsarbetet sker enskilt. Uppsatshandledning äger rum såväl enskilt som i mindre grupper.

6. Examination

1001: Att välja forskningsfält:
 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande

  1002: Vetenskapsteori & metod:
 • Skriftlig hemtentamen.
 • Grupparbete som redovisas muntligt
 • Seminariedeltagande

  1003: Självständigt vetenskapligt arbete II examineras genom:
 • En självständigt författat vetenskapligt arbete (kandidatuppsats)
 • Ventilering av färdigställt arbete
 • Opponering på en studentkollegas arbete
 • Seminariedeltagande

  Enstaka missade seminarietillfällen kan, efter samråd men delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

  För betyget VG på hela kursen krävs motsvarande betyg på kursen ”Vetenskapsteori & metod” samt på kursen ” Självständigt vetenskapligt arbete II”
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2016VT 20182016-05-27Ämnesrådet pedagogik
HT 2018VT 20192018-04-11Ämnesrådet i pedagogik
HT 2019VT 20202019-05-08Ämnesrådet i Pedagogik
HT 20202020-04-29Ämnesrådet i Pedagogik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.