Kursplan  
 
Sociologisk teori och aktuell forskning, 7,5 högskolepoäng
(Sociological Theory and Current Research, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1041SL
Ämnesgrupp: Sociologi
Huvudområde: Sociologi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för fördjupad kunskap om centrala sociologiska teorier och begrepp
 • identifiera och reflektera kring teoretiska strömningar inom samtida svensk och internationell sociologisk forskning
 • kritiskt reflektera över utvecklingen och forskningen inom sociologin
 • utifrån sociologins teorier och begrepp värdera olika ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor
 • kritiskt reflektera kring sociologins möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger de studerande fördjupad kunskap om centrala sociologiska teorier och begrepp. Inflytelserika teoretiska strömningar på den internationella arenan liksom inom svensk sociologi behandlas. I kursen fördjupas tidigare kunskaper om den sociologiska traditionen, bland annat genom att ta del av existerande sociologiska tidskrifter inom området. I kursen presenteras även sociologisk teori och aktuell sociologisk forskning.

  • Sociologisk teori och aktuell forskning, 7,5 högskolepoäng
   (Sociological Theory and Current Research, 7.5 credits)


  • 1001, Sociologisk teori och aktuell forskning, 7,5 högskolepoäng
   (Sociological Theory and Current Research, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  6. Examination

  Seminariedeltagande och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

  Enstaka missade seminarier, kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-11-27Ämnesrådet i sociologi
  VT 2017HT 20172016-11-22Ämnesrådet i Sociologi
  VT 2018HT 20182017-11-21Ämnesråd
  VT 2019HT 20192018-11-29Ämnesrådet för sociologi
  VT 20202019-11-29Ämnesrådet i sociologi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.