Kursplan  
 
Praktik inom Idéhistoria, 30 högskolepoäng
(History of Ideas: Placement, 30 credits)
 
Kurskod: 1039IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Idéhistoria
Ansvarig institution: Kultur och kommunikation
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2011
Giltig t.o.m: HT 2012


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2010-11-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet idéhistoria eller motsvarande. Dessutom motsvarande Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

•visa prov på fördjupade kunskaper om ett specifikt yrkesområde som kan vara aktuellt för en framtida sysselsättning

•visa förståelse för hur idéhistoriska begrepp och metoder kan användas för kunskapsutveckling inom en del av arbetslivet


Färdighet och förmåga

•relatera tidigare vunna kunskaper och färdigheter till krav och uppgifter inom ett specifikt yrkesområde

•visa hur man kan använda idéhistoriska verktyg och förhållningssätt i praktiken samt reflektera över mötet mellan vetenskaplig kunskap och praktisk yrkesverksamhet

•visa förmåga att förmedla sina slutsatser om teori och praktik på ett effektivt, självständigt och belysande sätt i form av en avslutande praktikrapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt

•visa öppenhet, nyfikenhet och respekt för yrkeslivets praktiska villkor

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens innehåll består dels av praktiktjänstgöring i enlighet med angivna lärandemål och krav, dels genom en enskilt skriven och muntligen presenterad praktikrapport.

  • Praktik inom Idéhistoria, 30 högskolepoäng
    (History of Ideas: Placement, 30 credits)


  • 1001, Praktik inom Idéhistoria, 30 högskolepoäng
    (History of Ideas: Placement, 30 credits)
    Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Kursen innebär att studenten genomför en praktiktjänstgöring vid någon form av kunskapsintensiv verksamhet.
Exempel på detta är populärvetenskapliga tidskrifter, kulturtidskrifter, förlagsbranschen, högskolesektorn, privata företag, förvaltning och ideella organisationer samt utrednings- och handläggningsverksamhet inom offentlig förvaltning i Sverige eller utomlands. I avtal med praktikplatserna ställs krav på att självständiga arbetsuppgifter erbjuds.

Praktiken ska avse arbetsuppgifter som är av värde för studentens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Innan praktiken inleds godkänner kursansvarig förslag på praktikplats samt även en av praktikstället föreslagen kontaktperson. Efter avslutad praktik inlämnar kontaktpersonen intyg om studentens prestationer till kursansvarig.

Under praktikperioden ska studenten föra en loggbok.
Denna loggbok ska diskuteras vid en avstämning med examinator efter halva terminen.
Loggboken skall också ligga till grund för en mer utförlig praktikrapport som skall innehålla, dels en deskriptiv del dels en reflekterande del där studenten diskuterar sitt eget lärande i den givna situationen samt funderar kring de föreställningar av idéhistoriskt intressant natur han eller hon mött på sin praktikplats.

6. Examination

- Fullgjord praktik
- Skriftlig praktikrapport (15-25 sidor)
- Muntlig redovsing av praktikrapporten
- Praktikintyg från arbetsgivare.
- Obligatorisk träff med examinator efter halva terminen för avstämning av loggbok.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2011HT 20122011-05-24Ämnesstyrelsen för idéhistoria
VT 2013VT 20132011-05-24Ämnesstyrelsen för idéhistoria
HT 2013HT 20132011-05-24Ämnesstyrelsen för idéhistoria
VT 2014VT 20142013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
HT 2014HT 20142013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
VT 2015VT 20152013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
HT 2015HT 20152013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
VT 2016VT 20162013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
HT 2016HT 20162013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
VT 2017HT 20172013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
VT 2018VT 20182017-12-18Ämnesråd i idéhistoria Dnr: 4079-2.1.1-2017
HT 2018HT 20182018-05-31Ämnesråd i idéhistoria, dnr 2280-2.1.1-2018.
VT 2019HT 20192018-11-28Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4285-2.1.1-2018
VT 20202019-11-18Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4363-2.1.1-2019

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

9. övrigt
Studenten är själv ansvarig för att ordna praktikplats.