Kursplan  
 
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa, 30 högskolepoäng
(Ethnology A: Specialisation Cultural Diversity in Europe, 30 credits)
 
Kurskod: 1038ET
Ämnesgrupp: Etnologi
Huvudområde: Etnologi
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2014


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-09-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2014-01-22.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för kulturvetenskapliga begrepp, bl.a. relaterade till genus, etnicitet och klass

 • beskriva hur tankevärldar i Europa gestaltas i berättande, tro, diktning, sed och ritual

 • återge väsentliga resonemang kring sambanden mellan samhällsomvandlingar och kulturförändringar

 • diskutera kulturella och sociala konsekvenser av framväxten av industrisamhälle, nationsbygge och internationell migration/globalisering

 • översiktligt återge något om teorierna på området

 • redogöra för den etnologiska uppgiften i relation till andra discipliner


  Färdighet och förmåga

 • aktivt delta i seminariediskussioner och genomföra egna kortare presentationer

 • behandla avgränsade frågeställningar muntligt och skriftligt

 • genomföra begränsade etnologiska fältarbeten

 • söka upp och bearbeta ett arkivmaterial


  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • granska och förhålla sig till vetenskapliga texter

 • granska, och reflexivt kunna förhålla sig till, kulturella representationsformer utifrån frågeställningar rörande genus, etnicitet och klass

 • på en grundläggande nivå göra interkulturella analyser och inta interkulturella förhållningssätt

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar kulturvetenskapliga perspektiv på europeiska livsformer och föreställningsvärldar i såväl nutida som historisk belysning. Vidare förmedlas grundläggande kunskap om analytiska begrepp aktuella i studier av kulturell mångfald, kulturella processer, berättande, genus, klass, etniska relationer och nationalism samt modernitet och postmodernitet. I kursen lär sig studenten att tillämpa etnologisk arbetsmetod.

  • Kulturella perspektiv, 7,5 högskolepoäng
   (Cultural Perspectives, 7.5 credits)
   Delkursen ger en allmän presentation av etnologiämnet och studiet av kulturell mångfald. Etnologiska forskningsfält presenteras och aktuella vetenskapliga perspektiv och begrepp diskuteras med särskild hänsyn till kulturell mångfald och med fokus på genus, klass och etnicitet.  • 1001, Kulturella perspektiv, 7,5 högskolepoäng
   (Cultural Perspectives, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Europeiska samhällstyper och livsformer, 7,5 högskolepoäng
   (European Societies and Modes of Life, 7.5 credits)
   Delkursen ger grundläggande kunskaper i det etnologiska studiet av livsformer och tankevärldar i Europa i historisk belysning. I momentet ingår studier av kulturmönster och förändringsprocesser i det agrara och det moderna industrisamhället. Momentet ger också träning i att arbeta med arkivmaterial och skriftliga källor.


  • 1002, Europeiska samhällstyper och livsformer, 7,5 högskolepoäng
   (European Societies and Modes of Life, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Kultur, migration, transnationalism, 7,5 högskolepoäng
   (Culture, Migration, Transnationalism, 7.5 credits)
   Delkursen ger grundläggande kunskaper om hur kulturell och etnisk mångfald i det samtida Sverige gestaltas, bearbetas och organiseras. Momentet ger insikt i aktuella kulturteoretiska diskussioner som rör etnisk identitet och kulturell mångfald. Dessutom ges kunskap i minoriteters livsvillkor och relationer till majoritetssamhället.  • 1003, Kultur, migration, transnationalism, 7,5 högskolepoäng
   (Culture, Migration, Transnationalism, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Berättad kultur, 7,5 högskolepoäng
   (Narrated Culture, 7.5 credits)
   Delkursen ger kunskap om det folkloristiska ämnets utveckling och dess teorier. Vidare diskuteras föreställningsvärldar i både agrara miljöer och moderna komplexa samhällen. Delkursen belyser hur tankevärldar gestaltas i berättande, tro, diktning, ritual och sed. Delkursen ger också träning i att kritiskt granska museala representationsformer.  • 1004, Berättad kultur, 7,5 högskolepoäng
   (Narrated Culture, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

  6. Examination

  Kulturella perspektiv:
  Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarieövningar.

  Europeiska samhällstyper och livsformer:
  Arkivuppgift i grupp och aktivt deltagande i seminarieövningar.

  Kultur, migration, transnationalism:
  Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarieövningar.

  Berättad kultur:
  Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarieövningar.

  Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast 3 veckor efter examination.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2012VT 20122011-12-06Ämnesstyrelsen i etnologi
  HT 2012VT 20132012-01-23Ämnesstyrelsen i etnologi
  HT 2013HT 20132013-05-27Ämnesstyrelsen i etnologi
  VT 2014VT 20142013-11-28Ämnestådet för etnologi (dnr. 1704/2.1.1/2013)
  HT 2014HT 20142014-06-02Ämnesrådet för etnologi
  VT 2015VT 20152014-12-01Ämnesrådet för etnologi (Dnr 2732/2.1.1/2014)
  HT 2015HT 20152015-05-18Ämnesrådet för etnologi
  VT 2016VT 20162015-11-25Ämnesrådet för etnologi
  HT 2016HT 20162016-05-30Ämnesrådet för etnologi
  VT 2017VT 20172016-11-14Ämnesrådet för etnologi
  HT 2017HT 20172017-05-29Ämnesrådet för etnologi
  VT 2018VT 20182017-11-23Ämnesrådet för etnologi
  HT 2018HT 20182018-05-24Ämnesrådet för etnologi
  VT 2019VT 20192018-11-16Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4238-2.1.1-2018
  HT 2019HT 20192019-04-29Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 1996-2.1.1-2019
  VT 20202019-10-29Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4083-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.