Kursplan  
 
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier, 7,5 högskolepoäng
(Reading for the Animals - Advanced Course in Literarary Animal Studies, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1036LV
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde: Litteraturvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-09-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Litteraturvetenskap A-, B- och C om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för och kritiskt tolka centrala teoretiska ansatser inom fältet litterära djurstudier
 • anlägga posthumanistiska perspektiv på det komplexa förhållandet mellan människor och andra arter genom litteraturhistorien samt i specifika litterära texter
 • analysera och diskutera litterära exempel på ett sätt som är relevant för djurstudiefältet
 • sammanväva förvärvad teoretisk kunskap med egna estetiska iakttagelser
 • kritiskt diskutera djurstudiefältets relevans i litteraturstudiet

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen analyserar och problematiserar litterära och vetenskapliga texter ur djurstudieperspektiv.


  • Att läsa fram djuren, 7,5 högskolepoäng
   (Reading for the Animals, 7.5 credits)
   Kursen förbereder för egen litteraturvetenskaplig forskning eller annan kritisk och intellektuell verksamhet genom att fokusera på olika teoretiska infallsvinklar såsom exempelvis ”hybriditet”, "intersektionalitet" och ”antropocentrismkritik”. De teoretiska infallsvinklarna kompletterar varandra så att en gedigen bild framträder av möjligheterna att på ett vetenskapligt sätt läsa fram djuren ur litterära texter.


  • 1001, Att läsa fram djuren, 7,5 högskolepoäng
   (Reading for the Animals, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av en introduktionsföreläsning och därefter textseminarier där studenten förväntas delta med välgrundade synpunkter.

  6. Examination

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande
 • Muntlig redovisning

  Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20162015-11-26Ämnesrådet för litteraturvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.