Kursplan  
 
Organisationer i samhället, 7,5 högskolepoäng
(Organisations in Society, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1035FE
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Huvudområde: Företagsekonomi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-05-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
• analysera hur verksamheten i offentliga organisationer påverkas av förändringar i samhället,
• redogöra för och reflektera kring de speciella villkor som gäller för organisationer som utgör delar av ett demokratiskt system,
• visa förtrogenhet med olika teorier för att beskriva och analysera relationen mellan samhällsförändring och organisationsförändring,
• visa fördjupat kunnande när det gäller teorier om institutionell förändring samt förmåga att analysera organisationsförändringar med hjälp av teorierna,
• kritiskt reflektera kring relationen mellan den kunskap som forskningen genererar och dominerande idéer och normer i samhället vid en viss tidpunkt.
• visa insikt om hur företagsekonomins teoretiska traditioner kan kompletteras och fördjupas i mötet med de traditioner som finns i andra ämnen.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för det omgivande samhällets betydelse för enskilda offentliga organisationers praktik och organisering. I kursen analyseras hur villkoren för offentliga verksamheter i hög grad skapas i ett samspel mellan enskilda organisationer och en föränderlig omgivning. De processer som går under benämningar som globalisering, transnationell reglering och europeisering analyseras. Innebörden i och konsekvenserna av dessa förändringar för politiska organisationer och förvaltningar tas upp, bl.a. att organisationerna vävs in ett vidare sammanhang av idéer och regler. Hur idéer skapas och sprids liksom hur regler utformas och översätts i olika praktiker kommer att diskuteras. Såväl idéer och reglers begränsande som deras möjliggörande aspekter tas upp. Särskilt analyseras hur organisationer som präglats av olika institutionella logiker och befinner sig i olikartade sammanhang, kan bli alltmer lika varandra. I kursen resoneras om förändring som ett samspel mellan parallella processer av tröghet och förnyelse, och hur det ofta är i växelverkan mellan gamla organisationers tröghet och rationaliseringar som utrymmen för nya idéer, aktiviteter och organisationer skapas. Kursen bygger på institutionell teori och organisationsteori, dvs. teoriområden som länge har varit betydelsefulla inom såväl företagsekonomi, sociologi som statsvetenskap.


  • Organisationer i samhället, 7,5 högskolepoäng
    (Organisations in Society, 7.5 credits)


  • 1001, Organisationer i samhället, 7,5 högskolepoäng
    (Organisations in Society, 7.5 credits)
    Betygsalternativ: U/G/VG
    Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminariediskussioner som leds av forskare inom området samt genomgång av examinationsuppgifter. Om studentunderlaget inte medger seminarieundervisning, kan kursen istället ges i form av en läskurs med individuell inläsning

6. Examination

Examinationen består av aktivt deltagande i seminariediskussionerna, en skriftlig uppgift baserad på en kritisk diskussion av kurslitteraturen samt skriftliga analyser av praktikfall.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2011
HT 2011VT 20162016-05-10Programråd
HT 2016VT 20182016-05-10Programråd
HT 20182018-06-01Programråd

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.