Kursplan  
 
Arbetsrätt, 7,5 högskolepoäng
(Labour Law, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1034JU
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2010-11-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

- redovisa kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet, förhållandet mellan den svenska arbetsrätten och den internationella arbetsrätten och särskilt EU- arbetsrätten samt grundläggande begrepp i arbetsrätten.
- beskriva rättsreglerna inom de civilrättsliga samt offentligrättliga delarna av arbetsrätten och visa förståelse för dess tillämpning i praktiskt förekommande situationer
- visa förståelse för arbetsgivarens, arbetstagarens och den fackliga organisationens ställning på arbetsplatsen och dess samverkan
- redogöra för myndigheternas befogenheter inom ramen för tillämpningen av arbetsrätten
- identifiera och lösa juridiska frågeställningar inom arbetsrättens område
- muntligt och skriftligt redogöra för ett rättsfall rörande arbetsrättens tillämpning - utreda en rättsfråga och presentera den skriftligt och muntligt.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Arbetsrätt, 7,5 högskolepoäng
    (Labour Law, 7.5 credits)
    Kursen ger grundläggande kunskap om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell arbetsrätt och framförallt EU:s arbetsrätt. Kursen behandlar den individuella och den kollektiva arbetsrätten, diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Den omfattar såväl de civilrättsliga samt offentligrättsliga delarna av arbetsrätten.


  • 1001, Arbetsrätt, 7,5 högskolepoäng
    (Labour Law, 7.5 credits)
    Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar och seminarier.
Vidare innehåller kursen ett flertal obligatoriska moment, både skriftliga och muntliga där rättsutredningar skall genomföras. De obligatoriska uppgifterna utförs delvis individuellt, delvis i grupp.

6. Examination

Kursen examineras genom:
- Salstentamen
- Inlämningsuppgifter
- Aktivt deltagande på seminarier.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2012HT 20132011-10-25Programstyrelsen för Förvaltningsprogrammet
VT 2014HT 20182016-11-302016-11-30
VT 20192018-11-20Ämnesråd i offentlig rätt

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.