Kursplan  
 
Konst i det offentliga rummet, 7,5 högskolepoäng
(Art and the Public Sphere, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1033KV
Ämnesgrupp: Konstvetenskap
Huvudområde: Konstvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2016-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Konstvetenskap A, B och C om vardera 30 högskolepoäng, eller angränsande ämne. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • beskriva vad som kännetecknar förutsättningarna för konst i det offentliga rummet, utanför platser som inrättats särskilt för konstbetraktelse såsom museer och gallerier.
 • identifiera och förstå de olika relationer mellan centrala aktörer som aktiveras vid tillkomsten av, och i det historiska bruket, av offentliga konstverk.
 • redogöra för och problematisera de sätt på vilket offentliga konstprojekt initieras, finansieras, gestaltas och genomförs.

  Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera några teoretiska och metodologiska verktyg för förståelsen och tolkningen av konst i offentlig miljö och processerna kring denna konst.
 • analysera såväl konstnärliga uttryck som demokratiprocesser i relation till offentlig konst.
 • beskriva hur olika rumsliga aspekter, såsom gestaltningsmässiga, sociala och makt-relaterade, konstituerar offentlig konst.
 • analysera olika aspekter på rumslighet i relation till konstruktionen av konst i det offentliga rummet.


  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera och vetenskapligt undersöka hur konstprojekt i offentlig miljö fungerar konstnärligt och rumsligt.
 • kritiskt undersöka vilken roll offentlig konst tillskrivs, och hur den kan fungera, i demokratiska processer.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  I kursen kommer studenten analysera och kritiskt diskutera konstprojekt i det offentliga rummet, producerade såväl i institutionella som i autonoma sammanhang. Konsten analyseras utifrån rum-teoretiska modeller och studier görs av konkreta, empiriska exempel.

  Seminarierna och föreläsningarna ger också en introduktion till metodologiska praktiker för empiriska studier och analys. Delkursen förbereder studenten för uppdrag som producent av konst i det offentliga rummet, konstkritiska uppdrag, eller utredningsuppdrag inom fältet. Den kan också utgöra en förberedelse för forskningsuppgifter inom området.

  • Konst i det offentliga rummet, 7,5 högskolepoäng
   (Art and the Public Sphere, 7.5 credits)


  • 1001, Konst i det offentliga rummet, 7,5 högskolepoäng
   (Art and the Public Sphere, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Seminarier, föreläsningar, studiebesök och forskningspresentationer. 


  6. Examination

  -skriftlig hemtentamen
  -obligatorisk närvaro vid studiebesök
  -seminariedeltagande
  -skriftliga individuella inlämningsuppgifter
  -muntliga redovisningar grupp.

  Missade seminarier och studiebesök kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2017HT 20182016-11-10Ämnesrådet i Konstvetenskap
  VT 20192018-11-30Ämnesrådet i konstvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.