Kursplan  
 
Konst, kritik och kris, 7,5 högskolepoäng
(Art, Critique and Crisis, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1032KV
Ämnesgrupp: Konstvetenskap
Huvudområde: Konstvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2016-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Konstvetenskap A, B och C om vardera 30 högskolepoäng, eller angränsande ämne. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • redogöra för innehållet i centrala texter inom området kritisk kulturteori med särskild relevans för konstvetenskap.
 • redogöra för och problematisera centrala begrepp som mode, stil, konst, smak, värde och kvalitet.
 • självständigt beskriva komplexiteten i den konstvetenskapliga analysen och urvalet av material.

  Färdighet och förmåga
 • genomföra kritiska kulturanalyser av etablerade dikotomier som t.ex. natur/kultur, centrum/periferi.
 • fördjupat analysera och diskutera konstnärliga objekt och visuella bilder.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och förhålla sig till urval kodade utifrån normer samt vilka effekter detta urval har på tolkning och historieskrivning.
 • förhålla sig självständigt till både skriftliga och visuella material.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Den här kursen tematiserar hur en komplex relation mellan narration, representation och historisk kontext kan omge en bildmiljö. Studenten kommer att undersöka begreppet kritik i förhållande till konst i bemärkelsen att på djupet granska, värdera och omvärdera. Kursen utgår från fallstudier som hämtas från skilda material och teman och som kan variera från politisk satir, kulturarvsbegrepp, kommersiella bilder till måleri och miljöskapande med konstnärliga förtecken. För att kunna borra djupt i analyserna och kunna arbeta med metoder som fokuserar på den historiska materialiteten studeras en avgränsad period och geografi.

  Krisen i kursens titel handlar om hur invanda tankemönster sätts ur spel i mötet mellan det historiska, empiriska materialet och samtida teoribildning. Kursen behandlar vedertagna och omstridda begrepp som mode, smak, kvalitet, förnyelse och värde. Under kursen studeras även möjligheterna och fallgroparna i den moderna tidens etablerade kunskapstraditioner som baserar sig på dikotomier som natur/kultur, kropp/själ, centrum/periferi.

  • Konst, kritik och kris, 7,5 högskolepoäng
   (Art, Critique and Crisis, 7.5 credits)


  • 1001, Konst, kritik och kris, 7,5 högskolepoäng
   (Art, Critique and Crisis, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Seminarier och studiebesök.

  6. Examination

  Kursen examineras genom:

  -skriftlig hemtentamen
  -obligatorisk närvaro vid studiebesök
  -seminariedeltagande
  -skriftliga inlämningsuppgifter
  -muntliga redovisningar i grupp

  Missade seminarier och studiebesök kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2017HT 20182016-11-10Ämnesrådet i Konstvetenskap
  VT 20192018-11-30Ämnesrådet i konstvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.