Kursplan  
 
Estetik C, 30 högskolepoäng
(Aesthetics C, 30 credits)
 
Kurskod: 1031ES
Ämnesgrupp: Estetik
Huvudområde: Estetik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2017
Giltig t.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-02-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2017-02-23.

2. Behörighetskrav

Samtidens estetik, 60 högskolepoäng eller Estetik A och B, 60 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • sammanfatta centrala frågeställningar och forskningsområden i det estetiskt-humanistiska fältet
 • självständigt redogöra för fördjupad kunskap inom någon del av estetikområdet
 • jämföra och göra avvägningar mellan för estetikämnet lämpliga metoder

  Färdigheter och förmåga:

 • självständigt identifiera och formulera relevanta problemställningar
 • söka och kritiskt tolka information samt självständigt utveckla analyser inom det estetisk-humanistiska fältet
 • redogöra för och problematisera kring en central problemställning på det estetiska fältet med utgångspunkt i originaltexter
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera problem inom det estetiskt-humanistiska fältet
 • tillämpa fördjupade färdigheter i formalia beträffande författandet av vetenskapliga texter i humaniora

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • självständigt jämföra och värdera olika teorier inom det estetik-humanistiska fältet
 • använda filosofiskt inriktad teoribildning i analyser och diskussioner
 • på ett fördjupande sätt diskutera och nyansera begrepp och fenomen inom det estetiska fältet

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av två obligatoriska delkurser samt en lärarhandledd uppsats. De obligatoriska delkurserna fördjupar tidigare introducerade teman på en mer avancerad nivå, med avseende på studentens förmåga till självständigt jämförande och värderande samt med hänsyn till texternas svårighetsgrad.

  • Filosofisk estetik II, 7,5 högskolepoäng
   (The Philosophy of Aesthetics II, 7.5 credits)
   Delkursen ger en vidgad historisk bakgrund till den filosofiska estetikens framväxt samt en fördjupad förståelse av centrala begrepp. Delkursen lyfter fram komplexa filosofiska estetiska frågeställningar utifrån ett samtida perspektiv. I fokus står studiet av något eller några klassiska verk som varit av avgörande betydelse för estetikens utveckling.


  • 1001, Filosofisk estetik II, 7,5 högskolepoäng
   (The Philosophy of Aesthetics II, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Tolkningsteori, 7,5 högskolepoäng
   (Theory of Interpretation, 7.5 credits)
   Delkursen fördjupar förståelsen av teori och begrepp på det estetiska fältet och med fokus på tolkning. Delkursen belyser ett estetiskt fenomen eller en problemställning utifrån skilda teoretiska perspektiv eller ägnar en särskild teoribildning ett fördjupat studium.


  • 1002, Tolkningsteori, 7,5 högskolepoäng
   (Theory of Interpretation, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • C-uppsats, 15 högskolepoäng
   (Bachelor Essay, 15 credits)
   Under delkursen skriver studenten, med stöd av en utsedd handledare, en självständigt akademisk uppsats. Avslutningsvis ventileras uppsatsen vid seminarium, där studenten ska försvara sin uppsats och opponera på en annan uppsats. Frågor av metodologisk art behandlas löpande under seminariets gång.


  • 1003, C-uppsats, 15 högskolepoäng
   (Bachelor Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Föreläsningar, seminarier samt handledning.

  6. Examination

  Filosofisk estetik II:
  Skriftlig hemtentamen
  Seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar

  Tolkningsteori:
  Skriftlig hemtentamen
  Seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar

  C-uppsats:
  Examensarbete inklusive opposition av annans uppsats och försvar av den egna uppsatsen
  Skriftliga inlämningsuppgifter
  Seminariedeltagande

  Sammanlagd frånvaro från föreläsningar och seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Gäller ej slutseminariet på uppsatsmomentet som kräver aktivt deltagande.

  För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs, förutom att samtliga examinationsmoment ska vara godkända, betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2015VT 20162015-05-29Ämneskollegium
  HT 2016VT 20172016-05-04Ämnesrådet estetik
  HT 2017VT 20182017-05-03Ämnes- och programrådet i Estetik
  HT 2018VT 20192018-05-23Ämnes- och programrådet i Estetik
  HT 20192019-05-09Ämnesrådet för estetik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.