Kursplan
 

Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng

(Tourism Studies A, 30 credits)
 
Kurskod: 1028TR
Ämnesgrupp: Turismvetenskap
Huvudområde: Turismvetenskap
Ansvarig institution: Ekonomi och företagande
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2011
Giltig t.o.m: HT 2012


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2011-02-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • redogöra för turismfenomenets innebörd, kärnbegrepp, resurser och förutsättningar, där såväl affärsresande, privatresande som lokalbefolkningens rekreation ingår
 • beskriva turismsystemet och dess ingående komponenter och relationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
 • redogöra för turismefterfrågans (marknader) och turismutbudets (branscher) innehåll och aktörer på en övergripande samhällsnivå och för kategoriserade turister och turistföretag på individnivå
 • identifiera och redogöra för de centrala aktörerna och dess roller i turismsystemet samt hur de kommunicerar med varandra utifrån olika typer av kommunikationsplanering
 • redogöra för turismen och resandets framväxt för att förstå dagens turism och möjlig framtida turism

  Färdigheter och förmåga
 • utföra kommunikationsplanering med stöd av medieteknik för centrala turismaktörer samt presentera en kommunikationsplan med hjälp av god retorik
 • planera och genomföra både en kvalitativ och kvantitativ undersökning samt skriva och försvara en akademisk uppsats
 • insamla, sammanställa, tolka och presentera ett statistiskt material med stöd av egna statistiskkunskaper, turismfakta och datorprogram

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa insikt vid diskussion om turismens roll och betydelse i dagens samhälle samt ämnet turismvetenskaps innehåll och användbarhet utifrån ett kritiskt förhållningssätt
 • reflektera över turismens betydelse för att bygga broar mellan individer, olika grupperingar och länder i en internationell värld med många olika kulturer

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar inledningsvis hur turismen kan ses som ett sammanhängande system i dagens samhälle. Vidare studeras marknads- och branschförhållanden i näringslivet. Vetenskapliga förhållningssätt och olika undersökningsmetoder analyseras och diskuteras. Kursen behandlar även kommunikationsteorier, retorik och medieteknikstöd i kommunikation. Avslutningsvis studeras dagens och framtidens turism i historisk belysning.

 • Introduktionskurs i turism, 7,5 högskolepoäng
  (Introduction to Tourism, 7.5 credits)
  Inledningsvis ger delkursen en introduktion till turismstudier. Vidare behandlas turismens allmänna innebörd och dess kärnbegrepp utifrån turistens, företagets och samhällets perspektiv. Därefter analyseras faktorer som påverkar affärs- och privatresandet. Ett avsnitt behandlar turismens utveckling, drivkrafter och samhällsroll i ett längre perspektiv. Vidare diskuteras hur en destination kan betraktas och utvecklas lokalt, nationellt och internationellt. Avslutningsvis behandlas turismutbudets branschstruktur, organisation och utbredning samt turismens framtida marknadsförutsättningar ur ett hållbart perspektiv.  1001, Introduktionskurs i turism, 7,5 högskolepoäng
  (Introduction to Tourism, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
 • Turistisk kunskap och metod, 7,5 högskolepoäng
  (Tourism: Knowledge and Method, 7.5 credits)
  Delkursen förmedlar en översikt av olika vetenskapliga förhållningssätt, grundprinciper och metoder. Vidare ger delkursen kunskap om att söka och kritiskt granska vetenskapliga kunskapskällor och arbeten. Delkursen innehåller också moment där studenterna väljer, redovisar och tillämpar vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt i både grupparbeten och individuella arbeten, som redovisas både skriftligt och muntligt.

  1002, Kvalitativa metoder och vetenskap, skriftliga inlämningsuppgifter, 4 högskolepoäng
  (Qualitative Methods and Research: Written Assignments, 4 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
  1003, Kvantitativa metoder, projektarbete, 3,5 högskolepoäng
  (Quantitative Methods: Project Work, 3.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Tekniska området 80% Samhällsvetenskapliga området 20%
 • Integrerad kommunikation och turism, 7,5 högskolepoäng
  (Integrated Communication and Tourism, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar turismbranschens kommunikationsstrategier, såväl internt som externt. Studenterna ska även genomföra kommunikationsplanering med stöd av medieteknik utifrån en given turismsituation, där de ges möjlighet att träna retoriska färdigheter genom egna presentationer.

  1004, Integrerad kommunikation och turism, 7,5 högskolepoäng
  (Integrated Communication and Tourism, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 60% Tekniska området 40%
 • Turismens historia, 7,5 högskolepoäng
  (The History of Tourism, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar det europeiska resandets historia, inklusive pilgrimsfärder, bildningsresor, vetenskapligt resande och framväxten av turismen under 1800-talet. Både kultur- och naturturismen behandlas samt uppkomsten av folklig fritid, massturism och turismindustrin under 1900-talet. Här berörs även stora turistmåls etableringar och utveckling samt affärsresandets expansion.

  1005, Turismens historia, 7,5 högskolepoäng
  (The History of Tourism, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
  Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%

5. Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten.

6. Examination

Introduktionskurs i turism: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.

Turistisk kunskap och metod: Skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbete samt seminariedeltagande.

Integrerad kommunikation och turism: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.

Turismens historia: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2011VT 20122011-05-19Ämnesstyrelsen för Turismvetenskap
HT 2012VT 20132012-05-23Ämnesstyrelsen för turismvetenskap
HT 2013VT 20142013-06-12Institutionsnämnden
HT 2014HT 20142014-04-23Ämnesråd
VT 2015VT 20152014-11-04Ämnesråd
HT 2015VT 20162015-04-22Ämnesrådet för Turismvetenskap
HT 2016VT 20172016-05-20Ämnesrådet för turismvetenskap
HT 2017VT 20182017-06-18Ämnesrådet för turismvetenskap
HT 2018VT 20192018-05-09Ämnesrådet för turismvetenskap
HT 2019VT 20202019-05-14Ämnesrådet för turismvetenskap
HT 20202020-05-15Ämnesrådet för turismvetenskap

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.