Kursplan  
 
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa, 30 högskolepoäng
(Ethnology C, Specialisation in Cultural Diversity in Europe, 30 credits)
 
Kurskod: 1027ET
Ämnesgrupp: Etnologi
Huvudområde: Etnologi
Ansvarig institution: Genus, kultur och historia
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2010
Giltig t.o.m: HT 2012


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2010-03-01 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Etnologi A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teoretiska riktningar centrala för etnologiämnet
 • diskutera aktuell kulturteori särskilt rörande social och kulturell mångfald
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektivs innebörd och argument

  Färdighet och förmåga
 • välja relevanta metoder, teorier och perspektiv utifrån en problemställning
 • aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av egna arbeten
 • självständigt insamla, bearbeta, analysera och i uppsatsform presentera etnologiskt material inom det problemområde som valts

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt och kritiskt granska teori och teoritillämpning
 • självständigt och kritiskt granska metod och metodtillämpning
 • inta ett reflekterande förhållningssätt till de grundläggande frågor som sammanhör med social och kulturell mångfald.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger fördjupade ämneskunskaper inom ett specifikt forskningsfält, ökade insikter i aktuell kulturteori och metod samt övning i att genomföra en forskningsuppgift redovisad i ett vetenskapligt skriftligt arbete.

  • Aktuell kulturteori, 7,5 högskolepoäng
   (Contemporary cultural Theory, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar viktiga nationella och internationella forskningsinriktningar samt ger insikt i aktuell forskningsproblematik och begreppsbildning. Delkursen ger fördjupning åt tidigare teoriundervisning och är disponerad efter ett antal aktuella och centrala teoretiska perspektiv. Exemplen på teorianvändning inriktas på mångfald och mångkulturalitet.


  • 1001, Aktuell kulturteori, 7,5 högskolepoäng
   (Contemporary cultural Theory, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Etnologiskt tänkande och skrivande, 7,5 högskolepoäng
   (Ethnological Thinking and Writing, 7.5 credits)
   Delkursen ger en fördjupning i det etnologiska arbetssättet avseende metod- och teorianvändning i den analytiska processen. Vidare diskuteras vetenskapens villkor och grundkriterier samt det vetenskapliga skrivandets form. Materialet består av ett urval litteratur av relevans för respektive students valda uppsatsämne. Momentet är uppsatsförberedande.


  • 1002, Etnologiskt tänkande och skrivande, 7,5 högskolepoäng
   (Ethnological Thinking and Writing, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Uppsatsen ska präglas av en väl genomförd empirisk analys där de teoretiska redskapen tydligt redovisas, diskuteras och nyttjas. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium.


  • 1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Alla seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

  6. Examination

  Aktuell kulturteori: Individuellt skriftligt arbete och seminarieövningar. Etnologiskt tänkande och skrivande: Individuellt/gruppvis skriftligt arbete och seminarieövningar. Uppsats: Uppsatsskrivande, uppsatsseminarier och opposition.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2010HT 20122010-05-03Ämnesttyrelse i etnologi
  VT 2013VT 20132013-01-23Ämnesstyrelsen i etnologi
  HT 2013HT 20132013-01-23Ämnesstyrelsen i etnologi
  VT 2014HT 20142013-01-23Ämnesstyrelsen i etnologi
  VT 2015VT 20152013-01-23Ämnesstyrelsen för etnologi
  HT 2015HT 20152013-01-23Ämnesrådet för etnologi
  VT 2016VT 20162013-01-23Ämnesrådet för etnologi
  HT 2016HT 20162013-01-23Ämnesrådet för etnologi
  VT 2017VT 20172016-11-14Ämnesrådet för etnologi
  HT 2017HT 20172017-05-29Ämnesrådet för etnologi
  VT 2018VT 20182017-05-29Ämnesrådet för etnologi
  HT 2018HT 20182018-05-29Ämnesrådet för etnologi
  VT 2019VT 20192018-11-16Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4238-2.1.1-2018
  HT 2019HT 20192019-04-29Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 1996-2.1.1-2019
  VT 2020VT 20202019-10-29Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4083-2.1.1-2019
  HT 20202020-04-02Ämnesrådet Etnologi, D.nr: 1754-2.1.1-2020

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  www.sh.se/etnologi