Kursplan  
 
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa, 30 högskolepoäng
(Ethnology C, Specialisation in Cultural Diversity in Europe, 30 credits)
 
Kurskod: 1027ET
Ämnesgrupp: Etnologi
Huvudområde: Etnologi
Ansvarig institution: Genus, kultur och historia
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2010
Giltig t.o.m: HT 2012


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2010-03-01 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Etnologi A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teoretiska riktningar centrala för etnologiämnet
 • diskutera aktuell kulturteori särskilt rörande social och kulturell mångfald
 • redogöra för olika vetenskapliga perspektivs innebörd och argument

  Färdighet och förmåga
 • välja relevanta metoder, teorier och perspektiv utifrån en problemställning
 • aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av egna arbeten
 • självständigt insamla, bearbeta, analysera och i uppsatsform presentera etnologiskt material inom det problemområde som valts

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt och kritiskt granska teori och teoritillämpning
 • självständigt och kritiskt granska metod och metodtillämpning
 • inta ett reflekterande förhållningssätt till de grundläggande frågor som sammanhör med social och kulturell mångfald.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger fördjupade ämneskunskaper inom ett specifikt forskningsfält, ökade insikter i aktuell kulturteori och metod samt övning i att genomföra en forskningsuppgift redovisad i ett vetenskapligt skriftligt arbete.

  • Aktuell kulturteori, 7,5 högskolepoäng
   (Contemporary cultural Theory, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar viktiga nationella och internationella forskningsinriktningar samt ger insikt i aktuell forskningsproblematik och begreppsbildning. Delkursen ger fördjupning åt tidigare teoriundervisning och är disponerad efter ett antal aktuella och centrala teoretiska perspektiv. Exemplen på teorianvändning inriktas på mångfald och mångkulturalitet.


  • 1001, Aktuell kulturteori, 7,5 högskolepoäng
   (Contemporary cultural Theory, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Etnologiskt tänkande och skrivande, 7,5 högskolepoäng
   (Ethnological Thinking and Writing, 7.5 credits)
   Delkursen ger en fördjupning i det etnologiska arbetssättet avseende metod- och teorianvändning i den analytiska processen. Vidare diskuteras vetenskapens villkor och grundkriterier samt det vetenskapliga skrivandets form. Materialet består av ett urval litteratur av relevans för respektive students valda uppsatsämne. Momentet är uppsatsförberedande.


  • 1002, Etnologiskt tänkande och skrivande, 7,5 högskolepoäng
   (Ethnological Thinking and Writing, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Uppsatsen ska präglas av en väl genomförd empirisk analys där de teoretiska redskapen tydligt redovisas, diskuteras och nyttjas. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium.


  • 1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Alla seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

  6. Examination

  Aktuell kulturteori: Individuellt skriftligt arbete och seminarieövningar. Etnologiskt tänkande och skrivande: Individuellt/gruppvis skriftligt arbete och seminarieövningar. Uppsats: Uppsatsskrivande, uppsatsseminarier och opposition.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2010HT 20122010-05-03Ämnesttyrelse i etnologi
  VT 2013VT 20132013-01-23Ämnesstyrelsen i etnologi
  HT 2013HT 20132013-01-23Ämnesstyrelsen i etnologi
  VT 2014HT 20142013-01-23Ämnesstyrelsen i etnologi
  VT 2015VT 20152013-01-23Ämnesstyrelsen för etnologi
  HT 2015HT 20152013-01-23Ämnesrådet för etnologi
  VT 2016VT 20162013-01-23Ämnesrådet för etnologi
  HT 2016HT 20162013-01-23Ämnesrådet för etnologi
  VT 2017VT 20172016-11-14Ämnesrådet för etnologi
  HT 2017HT 20172017-05-29Ämnesrådet för etnologi
  VT 2018VT 20182017-05-29Ämnesrådet för etnologi
  HT 2018HT 20182018-05-29Ämnesrådet för etnologi
  VT 2019VT 20192018-11-16Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 4238-2.1.1-2018
  HT 20192019-04-29Ämnesrådet Etnologi, D.nr.: 1996-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. Övrigt
  www.sh.se/etnologi