Kursplan  
 
Arkeologi C, 30 högskolepoäng
(Archaeology C, 30 credits)
 
Kurskod: 1027AR
Ämnesgrupp: Arkeologi
Huvudområde: Arkeologi
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2013-05-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Arkeologi B, 30 högskolepoäng eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • kunskap om den arkeologiska tolkningsprocessen.
 • kunskap om olika teoretiska perspektiv och deras betydelse för arbetsmetoder och resultat.

  Färdighet och förmåga
 • förmåga att självständigt formulera vetenskapliga frågor i anslutning till ett arkeologiskt källmaterial.
 • förmåga att planera och genomföra en egen arkeologisk analys eller kritiskt studie.
 • förmåga att såväl muntligt som skriftligt redogöra för såväl den egna forskningsprocessen som resultatet av den.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att kritiskt värdera kunskap baserade på arkeologiska analyser och resultat.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av tre delkurser: Arkeologisk teori, Arkeologi och vetenskapligt skrivande samt Uppsats. Den inledande kursen belyser olika teoretiska perspektivs betydelse för den arkeologiska tolknings processen. Den andra delkursen fokuserar speciellt på hur vetenskapliga texter blir till och vad som utmärker dem. Den avslutande delkursen är en uppsatskurs där man själv utför en vetenskaplig analys och redovisar den i form av en uppsats.

  • Arkeologisk teori, 7,5 högskolepoäng
   (Theory of Archaeology, 7.5 credits)
   Delkursen ger genom föreläsningar, seminarier och litteraturstudier en bred insikt i arkeologisk teori, dess utveckling och aktuella debatt. På seminarierna problematiseras de olika teoretiska inriktningarna för att erhålla en djupare förståelse om de olika vetenskapliga perspektivens möjligheter och problem.


  • 1001, Arkeologisk teori, 7,5 högskolepoäng
   (Theory of Archaeology, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Arkeologi och vetenskapligt skrivande, 7,5 högskolepoäng
   (Writing Archaeological Texts, 7.5 credits)
   Under delkursen utvecklas genom diskussioner och studier av litteratur och texter ett eget kritiskt och konstruktivt vetenskapligt förhållningssätt. Genom att studera och kritiskt analysera andras texter förbereds på detta sätt det egna textproducerandet.


  • 1002, Arkeologi och vetenskapligt skrivande, 7,5 högskolepoäng
   (Writing Archaeological Texts, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Inom uppsatskursen författar varje student en uppsats, vilken skall utgöras antingen av en självständigt utförd vetenskaplig bearbetning, tolkning och redovisning av ett arkeologiskt källmaterial, eller av en metodisk-teoretisk studie. I kursens uppgifter ingår även att opponera på ett annat uppsatsarbete.

   Delkursen består av seminarier och fortlöpande handledning. Personlig handledare utses vid delkursens början. Uppsatsen ventileras på ett seminarium med en utsedd opponent innan slutversionen inlämnas för betygsättning.


  • 1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning kan ske såväl individuellt som i grupp. Uppsatsarbetet består till stor del av självständigt eget arbete.

  6. Examination

  Arkeologisk teori: Löpande examination vid seminarierna samt skriftlig tentamen

  Arkeologi och vetenskapligt skrivande: Löpande examination vid seminarierna samt utförande av skriftlig hemuppgift

  Uppsats: Uppsats samt genomförd opposition.

  För samtliga delkurser gäller att aktivt deltagande är obligatoriskt, om inte examinator anger annat. Betygskriterier för varje delkurs samt vilka moment som eventuellt inte är obligatoriska meddelas senast i samband med kursstart för aktuell delkurs.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2013VT 20142013-06-10Ämneskollegium arkeologi
  HT 2014VT 20152014-06-03Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1455/2.1.1/2014
  HT 2015VT 20162015-06-01Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1482/2.1.1/2015
  HT 2016VT 20182015-06-01Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1482/2.1.1/2015
  HT 2018VT 20192018-05-28Ämnesråd i arkeologi, dnr 2143-2.1.1-2018
  HT 2019VT 20202019-05-16Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 2305-2.1.1-2019
  HT 20202020-05-05Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 2215-2.1.1-2020

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.