Kursplan  
 
Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I, 30 högskolepoäng
(Education with an Intercultural Specialisation: Master's Course I, 30 credits)
 
Kurskod: 1026PE
Ämnesgrupp: Pedagogik
Huvudområde: Pedagogik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program: Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• kritiskt analysera och problematisera hur sociala konstruktioner av exempelvis genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder och maktrelationer i samhället får konsekvenser för individens utveckling och lärande
• kritiskt analysera uppkomsten av identitetskonstruktioner i dagens globaliserad värld
• analysera och kontextualisera vetenskapliga teorier och forskning inom pedagogik med interkulturell inriktning


Färdighet och förmåga
• muntligt och skriftligt kritiskt analysera faktorer som hindrar respektive främjar lärande och utveckling i olika typer av skol-, organisations- och verksamhetskulturer
• självständigt skapa villkor för att synliggöra och motverka etnocentrism och monokulturella perspektiv inom olika lärandemiljöer
• organisera och leda lärandeprocesser i grupper av olika slag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• göra fördjupade bedömningar av lärandeprocesser med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter ur ett pedagogiskt och interkulturellt perspektiv
• förhålla sig kritisk och analytisk till vetenskapens möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Pedagogik med interkulturell inriktning avser både en vetenskap och en praktik som har kulturell mångfald som utgångspunkt för förståelsen av mänskligt lärande, socialisation och utveckling samt villkoren för dessa processer. Kultur ses här i vid bemärkelse och innefattar olika typer av gemensamma mänskliga erfarenheter och tillhörigheter. Kursen ger vidare fördjupad kunskap om interkulturellt lärande och arbete samt utvecklar förmåga hos studenten att organisera lärandeprocesser i mångkulturella grupper. Under kursen analyseras och kontextualiseras olika vetenskapliga teorier och forskning inom pedagogik med interkulturell inriktning samt dess tillämpning. Uppkomsten av identitetskonstruktioner i en globaliserad värld problematiseras även under kursen.

 • Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser, 7,5 högskolepoäng
  (Education: Intercultural Specialisation and Learning , 7.5 credits)
  I delkursen görs en fördjupad och kritisk analys samt problematisering av kulturbundna föreställningar om lärande, kunskap och undervisning samt livsideal och etiska handlingsregler ur ett pedagogiskt och interkulturellt perspektiv. I delkursen ges även en fördjupad kunskap om aktionsforskning som vetenskaplig ansats samt dess villkor och tillämpning.


 • 1001, Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser, 7,5 högskolepoäng
  (Education: Intercultural Specialisation and Learning , 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning, 7,5 högskolepoäng
  (Education: Intercultural Specialisation, 7.5 credits)
  Delkursen innehåller en fördjupad genomgång av de centrala tanketraditioner som finns i ämnet pedagogik med interkulturell inriktning och hur de tillämpas i dagens forskning och praktik.


 • 1002, Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning, 7,5 högskolepoäng
  (Education: Intercultural Specialisation, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld, 7,5 högskolepoäng
  (The Individual and Social Constructions in a Globalised World, 7.5 credits)
  I delkursen görs en kritisk analys och problematisering av hur sociala konstruktioner av exempelvis genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättning och ålder får konsekvenser för individens utveckling och lärande. Vidare görs en fördjupad och kritisk analys av uppkomsten av identitetskonstruktioner i dagens globaliserad värld.


 • 1003, Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld, 7,5 högskolepoäng
  (The Individual and Social Constructions in a Globalised World, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Lärande och samhälle, 7,5 högskolepoäng
  (Learning and Society, 7.5 credits)
  Delkursen fördjupar förståelsen av sociala konstruktioners betydelse för såväl individens som samhällets maktrelationer och lärandeprocesser. I delkursen ingår även en fördjupning av förståelsen för skilda forskningsmetoder och deras tillämpning.


 • 1004, Lärande och samhälle, 7,5 högskolepoäng
  (Learning and Society, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

6. Examination

Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser, 7,5 hp:
Mindre utvecklings- eller forskningsarbete med såväl en muntlig som skriftlig redovisning under delkursen.

Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning, 7,5 hp:
Rapport där ett pedagogiskt problem presenteras som relateras till valda teorier inom pedagogik med interkulturell inriktning.

Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld, 7,5 hp:
Deltagarna ska själva formulera ett problem eller frågor i anknytning till varje tema, som de själva även redovisar och dokumenterar. Arbetet ska utmynna i dokumenterad livshistoria (i dokumentation kan olika medier/former användas).

Lärande och samhälle, 7,5 hp:
En självständigt genomförd mindre omfattande empirisk undersökning.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2011HT 20112011-06-08Ämnesstyrelsen för pedagogik
VT 2012HT 20132011-11-23Ämnesstyrelsen Pedagogik
VT 2014HT 20142013-10-26ämnesråd i Pedagogik
VT 2015HT 20152014-11-19Pedagogikens Ämnesråd
VT 2016HT 20162016-11-12Ämnesrådet för pedagogik
VT 2017HT 20172016-11-09Ämnesråd
VT 2018HT 20182017-11-08Ämnesråd pedagogiken
VT 20192018-11-29Ämnesrådet i pedagogik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.