Kursplan
 

Psykologi A, 30 högskolepoäng

(Psychology A, 30 credits)
 
Kurskod: 1025PS
Ämnesgrupp: Psykologi
Huvudområde: Psykologi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Vård 60% Samhällsvetenskapliga området 40%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2021


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2020-09-03.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom olika psykologiska perspektiv samt hur psykologin som forskningsfält utvecklats över tid
 • Redogöra för grundläggande begrepp, teorier och forskningsresultat inom socialpsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi
 • Redogöra för grunderna i psykologisk forskningsmetod och vetenskapsteori

  Färdighet och förmåga
 • Identifiera relevanta frågeställningar i relation till psykologisk teori
 • Tillämpa grundläggande forskningsmetod och dataanalys
 • Designa, planera och genomföra enklare psykologiska studier
 • Sammanfatta och redovisa resultat av empiriskt material
 • Tillämpa vetenskaplig formalia i text.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera över betydelsen av etiska aspekter i psykologisk forskning
 • Reflektera över psykologisk teori och forskning på en grundläggande nivå

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra delkurser: Introduktion i psykologi, Kognitionspsykologi, Livslopps- och personlighetspsykologi samt Socialpsykologi. Genomgående teman är hur individuella och mellanmänskliga faktorer i olika situationer påverkar människors utveckling, lärande och välbefinnande.

Vikt läggs också vid forskningsmetoder som handlar om att kritiskt granska, samla in, tolka och sammanställa litteratur och empiriskt material om psykologiska fenomen, dvs hur människan tänker, känner och handlar under olika betingelser.

Delkurserna listas i alfabetisk ordning.


 • Introduktion i psykologi, 7,5 högskolepoäng
  (Introduction to psychology, 7.5 credits)
  Delkursen ger en introduktion i några av psykologins områden och perspektiv, centrala begrepp, metoder, teorier samt dess historia. Kursen behandlar neuropsykologi, intelligens, motivation, medvetande, mental hälsa och ohälsa samt samspelet mellan gener och miljö

  1001, Introduktion i psykologi, 7,5 högskolepoäng
  (Introduction to Psychology, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Kognition, 7,5 högskolepoäng
  (Cognition, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar människans tänkande och uppfattningar om världen. Kursen belyser hur människan bearbetar information och skapar mentala representationer och på så sätt formar vetande, kunskaper och erfarenheter. Kursen går igenom uppmärksamhet, perception, inlärning, minne, social kognition, problemlösning och beslutsfattande.

  1002, Kognition, , 7,5 högskolepoäng
  (Cognition, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Livslopps- och personlighetspsykologi, 7,5 högskolepoäng
  (Life span and personality psychology, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar människans psykologiska utveckling genom livet. Kursen belyser sociala, emotionella, fysiska och kognitiva aspekter. Kursen behandlar utvecklingsprocesser som är gemensamma för alla människor liksom hur skillnader mellan människor och deras individuella personlighet kan beskrivas, teoretiskt förklaras och förutsägas.

  1003, Livslopps- och personlighetspsykologi, 7,5 högskolepoäng
  (Life span and personality psychology, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Socialpsykologi, 7,5 högskolepoäng
  (Social Psychology, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar hur tankar, känslor och handlingar påverkas av social interaktion och utbyte mellan människor och grupper. Kursen belyser hur människor upplever, konstruerar och förmedlar social information, social identitet, stereotyper, attityder och fördomar.

  1004, Socialpsykologi, 7,5 högskolepoäng
  (Social Psychology, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning. Tillämpningen sker genom planering, insamling, statistisk bearbetning och rapportering av empirisk data.

Om delkursen 1004 samläses med internationella studenter genomförs föreläsningar och seminarier på engelska.

6. Examination

1001, Introduktion till psykologi, 7,5 högskolepoäng
 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

  1002, Kognition: 7,5 högskolepoäng
 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

  1003, Livslopps- och personlighetspsykologi, 7,5 högskolepoäng
 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

  1004, Socialpsykologi, 7,5 högskolepoäng
 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
  Om delkursersn Socialpsykologi samläses med internationella studenter genomförs seminarierna på engelska. Studenten kan välja att genomföra salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter på svenska eller engelska.

  Seminariefrånvaro kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter efter instruktion från delkursansvarig. För varje delkurs kan student vara frånvarande från högst ett obligatoriskt tillfälle.

  Betygsgraderna Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd tillämpas. För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga delprov. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget VG på minst 15 högskolepoäng.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 20202020-05-15Ämnesrådet för psykologi

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.