Kursplan  
 
Litteraturvetenskap B med skapande svenska, 30 högskolepoäng
(Comparative Literature B with Creative Writing, 30 credits)
 
Kurskod: 1025LV
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde: Litteraturvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1E (Grundnivå, innehåller examensarbete för högskoleexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013
Giltig t.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-06-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Litteraturvetenskap A med skapande svenska, 30 högskolepoäng, eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kan studenten

Kunskap och förståelse
 • beskriva och problematisera litteraturens historia,
 • redogöra för litteraturens specifika karaktär av kulturellt och socialt uttryck i olika epoker,
 • sammanfatta grunderna i den litteraturvetenskapliga tolkningstraditionen,

  Färdighet och förmåga
 • tillgodogöra sig vetenskapliga texter inom ämnesområdet och att förhålla sig aktivt och kritiskt till dem,
 • tillämpa teoretiska och metodiska tillvägagångssätt vid litteraturanalys,
 • uttrycka sig skriftligt med ett klart och resonerande språk,
 • identifiera en frågeställning och självständigt besvara den i en mindre uppsats,
 • redovisa sina resultat inom föreskrivna tidsramar,

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt värdera estetiska texter,
 • jämföra olika estetiskt och sociokulturellt betingade litterära ideal,
 • diskutera vilken relevans begrepp som genus, klass, sexualitet och etnicitet har för litteratur och studier av litteratur.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger kunskap om äldre och samtida litteratur samt en grundläggande skolning i litteraturtolkning och litteraturteori. Uppläggningen är tematiskt och perspektivet problemorienterat.

  Kursen syftar till eget tänkande, ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till texter, teorier och sekundärlitteratur.


  • Författarskapsstudier, 6 högskolepoäng
   (Works of Selected Writers, 6 credits)
   Delkursen erbjuder närmare studium av ett författarskap, skönlitterärt eller teoretiskt. Diskussion av originalverk och kommentarlitteratur ger ökad kunskap om litteraturtolkning och receptionshistoria.


  • 1005, Författarskapsstudier, 6 högskolepoäng
   (Works of Selected Writers, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Periodstudier, 6 högskolepoäng
   (Literary Periods, 6 credits)
   Delkursen erbjuder fördjupad kunskap om en litterär period. På samma gång ger den verktygen för att kritisera gränsdragningar kring epoker: vilka genrer, författare eller kategorier, exempelvis kvinnor, har räknats ut från perioden, trots att de är verksamma under den?


  • 1001, Periodstudier, 6 högskolepoäng
   (Literary Periods, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Tematiska studier, 6 högskolepoäng
   (Topic, 6 credits)
   Delkursen undersöker ett tema i litteraturhistorien. Det kan vara ett tema under en specifik period som äktenskapet under 1880-talet, eller sträcka sig över lång tid som självframställningar från Rousseau till Norén, eller överkorsningar mellan människa och djur från gotiken till Kafka.


  • 1002, Tematiska studier, 6 högskolepoäng
   (Topic, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Skapande svenska II, 4,5 högskolepoäng
   (Creative Writing II, 4.5 credits)
   Denna delkurs inriktar sig dels på skrivande för offentligheten – recension och essä – dels på en förberedelse för uppsatsarbetet, inklusive ventilering av en avslutande text.


  • 1003, Skapande svenska II, 4,5 högskolepoäng
   (Creative Writing II, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Uppsats, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, 7.5 credits)
   En genomgång av analysmetoder och formella krav på källkritik och referenser leder över till uppsatsarbetet som bedrivs individuellt med lärarhandledning. Uppsatsen innebär en övning i att självständigt behandla ett ämne utifrån en formulerad frågeställning och utvärdera resultatet. Ämnesvalet anknyter med fördel till något av kursens tidigare moment. Texten presenteras med vetenskaplig form och innehåll och ventileras vid öppna seminarier.


  • 1004, Uppsats, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna i skapande svenska är obligatoriska.

  6. Examination

  Författarskapsstudier, Periodstudier och Tematiska studier:
  Examineras i form av skriftlig hemtenta och seminarieuppgifter.

  Skapande svenska II:
  Studenten fullgör självständiga skrivuppgifter och är aktivt närvarande vid seminarierna.

  Uppsats:
  Skrivande och framläggande av uppsats samt opposition.

  För betyget VG på hela kursen krävs minst 13,5 högskolepoäng VG.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2012HT 20162012-10-01Ämnesansvarig efter hörande av kollegiet och studentrepresentanter
  VT 2017HT 20192017-11-16Ämnesrådet för litteraturvetenskap
  VT 20202019-11-13Ämnesrådet för litteraturvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.