Kursplan  
 
Samtida filosofi, 15 högskolepoäng
(Contemporary Philosophy, 15 credits)
 
Kurskod: 1025FI
Ämnesgrupp: Filosofi
Huvudområde: Filosofi
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2017-03-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
 • översiktligt redogöra för det filosofiska tänkandet från mitten av 1900-talet till idag med betoning på den kontinentala traditionen
 • ge en fördjupad redogörelse för det samtida filosofiska tänkandets metoder och centrala intresseområden
 • läsa och förstå aktuella filosofiska texter
 • överblicka den samtida filosofiska debatten däribland förhållandet mellan analytisk och kontinental filosofi
 • identifiera samtida filosofiska problem
 • reflektera utifrån ett filosofiskt kritiskt och argumenterande förhållningssätt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar de centrala frågeställningar som präglar den samtida filosofin från mitten av 1900-talet till idag, till exempel frågor om tolkning, subjektivitet, genus och alteritet. Dessa frågor behandlas utifrån postkolonial teori, feminisim, psykoanalys, såväl som på basis av olika riktningar inom vetenskapsteori och politisk filosofi. Tonvikten ligger på kontinentalfilosofi men även analytisk-filosofiska ansatser tas upp.

  • Kunskapsteori och politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng
   (Theory of knowledge and political philosophy, 7.5 credits)
   I denna delkurs behandlas kunskapsteorier och innefattar diskursteori, epistemologi, vetenskapsteori och filosofisk logik. Dessutom behandlas den politiska filosofin i dess huvudgrenar som marxism och liberalism, samt feministisk och postkolonial kritik.


  • 1001, Kunskapsteori och politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng
   (Theory of knowledge and political philosophy, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Etik, feminism, psykoanalys, postkolonial teori, 7,5 högskolepoäng
   (Ethics, feminism, psychoanalysis, postcolonial theory, 7.5 credits)
   I denna delkurs behandlas olika teorier om alteritet, där den andre förstås ur etiska, feministiska, psykoanalytiska och postkoloniala perspektiv.


  • 1002, Etik, feminism, psykoanalys, postkolonial teori, 7,5 högskolepoäng
   (Ethics, feminism, psychoanalysis, postcolonial theory, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Nätbaserad undervisning, vilken dels har formen av föreläsningar, vilka läggs upp på studiewebben som pdf-dokument, dels seminarier i form av läsloggar i samverkan mellan lärare och studenter.

  6. Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2017HT 20172017-04-11Ämnesrådet i Filosofi
  VT 2018VT 20182017-11-07Ämnesrådet i Filosofi
  HT 2018HT 20182018-04-10Ämnesrådet i filosofi
  VT 2019VT 20192018-11-13Ämnesrådet i Filosofi
  HT 2019HT 20192019-04-09Ämnes- och programrådet i Filosofi
  VT 2020VT 20202019-11-15Ämnesrådet i Filosofi
  HT 20202020-05-08Ämnes- och programrådet i Filosofi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Kursen har grundläggande behörighet men Filosofins historia, 15 högskolepoäng, eller motsvarande rekommenderas.