Kursplan  
 
Genus på scen kring 1900, 7,5 högskolepoäng
(Gender on Stage at the Turn of the Century 1800-1900, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1023LV
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde: Litteraturvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2010-06-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse
 • god kunskap om ett antal nordiska dramatiska verk kring 1900
 • god kunskap om diskussionen kring kön och genus kring 1900

  Färdighet och förmåga
 • färdighet i att beskriva och analysera skillnader mellan drama som text och drama som iscensättning
 • kritisk förmåga att frilägga dolda värderingar i texter

  Värdringsförmåga och förhållningssätt
 • välgrundad insikt i betydelsen av ett kritiskt, väl förberett, textanalytiskt förhållningssätt

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen avser att ge en god förmåga att analysera dramatik kring 1900, både som text och som iscensättning, med särskild uppmärksamhet på genuskonstruktioner.

  • Genus på scen kring 1900, 7,5 högskolepoäng
   (Gender on Stage at the Turn of the Century 1800-1900, 7.5 credits)


  • 1001, Genus på scen kring 1900, 7,5 högskolepoäng
   (Gender on Stage at the Turn of the Century 1800-1900, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen är nätbaserad.

  Studenten förväntas göra uppgifter till varje veckas tema. Exempelvis: analysera ett drama eller en iscensättning, att redogöra för en teoretisk uppgift som anvisats av läraren.

  6. Examination

  Examination sker genom en hemuppsats samt genom uppgifter till varje veckas tema.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2011HT 20182011-06-14Ämnesansvarig efter hörande av kolleger och studentrepresentanter
  VT 2019HT 20192018-11-21Ämnesrådet för litteraturvetenskap
  VT 20202019-11-13Ämnesrådet för litteraturvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.