Kursplan  
 
Filosofi B, 30 högskolepoäng
(Philosophy B, 30 credits)
 
Kurskod: 1022FI
Ämnesgrupp: Filosofi
Huvudområde: Filosofi
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1E (Grundnivå, innehåller examensarbete för högskoleexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2017-01-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofi A, 30 högskolepoäng eller A-kurs i antingen teoretisk eller praktisk filosofi från annat lärosäte eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • ge en fördjupad redogörelse för olika teorier inom etik, politisk filosofi, estetik, filosofisk logik, kunskapsteori och metafysik
 • ge en grundläggande redogörelse för huvuddragen i filosofins historia


  Färdighet och förmåga
 • tillämpa grundläggande formalia vid skrivande av vetenskapliga texter inom humanistisk forskning
 • identifiera, definiera och själv formulera ett filosofiskt problem
 • reflektera över tidsavstånd, språkavstånd och kulturella skillnader
 • tillämpa textanalys och texttolkning av filosofiska texter
 • presentera filosofiska texter och egna argument inför en grupp
 • i en uppsats redogöra för en filosofisk problematik på ett adekvat sätt med utgångspunkt i en originaltext
 • i en uppsats återge en vetenskaplig debatt med flera ståndpunkter

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt argumentera utifrån ett filosofiskt förhållningssätt
 • jämföra och värdera olika filosofiska teorier
 • reflektera över existentiella grundfrågor på ett fritt och systematiskt sätt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består dels av tre delkurser under rubrikerna Etik/Politik 2, Logik 2 samt Metafysik 2, dels en uppsats om 7.5 högskolepoäng. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom etik, politisk filosofi, estetik, filosofisk logik, kunskapsteori och metafysik. Varje delkurs är organiserad kring ett filosofiskt verk eller ett tematiskt filosofiskt område. Klassiska filosofiska texter läses och analyseras tillsammans med aktuell forskningslitteratur.

  Under terminen löper också ett uppsatsseminarium där metodologiska och tolkningsteoretiska problem diskuteras, samt olika frågor som rör uppsatsarbetet. Studenten övar även på att formulera filosofiska frågeställningar och att behärska formalia för akademiskt skrivande.

  • Etik 2 / Politik 2, 7,5 högskolepoäng
   (Ethics 2 / Politics 2, 7.5 credits)
   Delkursen fördjupar studiet av etiken och av de moraliska värdenas framväxt såväl ur ett historiskt som ur ett systematiskt perspektiv. Kopplingen mellan etik och politisk filosofi, såväl som mellan etik och estetik, behandlas.


  • 1001, Etik 2 / Politik 2, 7,5 högskolepoäng
   (Ethics 2 / Politics 2, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Logik 2, 7,5 högskolepoäng
   (Logic 2, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar några av de centrala temana inom vetenskapsfilosofi, språkfilosofi och filosofisk logik. Särskild vikt läggs vid begrepp som sanning, kunskap och logisk form.


  • 1002, Logik 2, 7,5 högskolepoäng
   (Logic 2, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Metafysik 2, 7,5 högskolepoäng
   (Metaphysics 2, 7.5 credits)
   Delkursen erbjuder en fördjupning i ett modernt metafysiskt och kunskapsteoretiskt system eller verk. I fokus står förhållandet mellan tänkandet och verklighetens struktur eller grundvalar.


  • 1003, Metafysik 2, 7,5 högskolepoäng
   (Metaphysics 2, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Uppsats, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, 7.5 credits)
   Huvudsyftet med delkursen är att träna sig i författandet av en kortare akademisk uppsats inom en given tematisk ram. På seminariet diskuteras, vid sidan av metodologiska och tolkningsteoretiska frågor, uppsatsskrivandets olika aspekter, såsom frågeställning, formalia, disposition och referenshantering.


  • 1004, Uppsats, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Föreläsningar och seminarier. På uppsatskursen ingår även uppsatshandledning.

  6. Examination

  Etik/Politik 2, Logik 2 och Metafysik 2 examineras dels genom skriftlig hemtentamen, dels genom aktivt deltagande på seminarierna, vilka har obligatorisk närvaro.

  Uppsatsmomentet examineras genom författandet av egen uppsats, muntlig presentation av uppsaten samt genom muntlig opponering på en annan uppsats i samband med ett examinationsseminarium.

  För betyget Väl Godkänt krävs motsvarande betyg på minst två av delkurserna varav en skall vara uppsats.

  Frånvaro från seminarierna om maximalt 20 % kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Gäller ej examinationsseminariet.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2017HT 20172017-04-11Ämnesrådet i Filosofi
  VT 2018VT 20182017-11-07Ämnesrådet i Filosofi
  HT 2018HT 20182018-04-10Ämnesrådet i Filosofi
  VT 2019VT 20192018-11-13Ämnesrådet i Filosofi
  HT 2019HT 20192019-04-09Ämnes- och programrådet i Filosofi
  VT 2020VT 20202019-11-15Ämnesrådet i Filosofi
  HT 20202020-05-08Ämnes- och programrådet i Filosofi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.