Kursplan  
 
Arkivvetenskapligt projekt och praktik, 30 högskolepoäng
(Archival Science Project and Placement, 30 credits)
 
Kurskod: 1022AV
Ämnesgrupp: Arkivvetenskap
Huvudområde: Arkivvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2014-11-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B, 60 högskolepoäng, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • beskriva centrala teorier och begrepp kring lärande och kunskapsbildning i barn- och vuxenpedagogik
 • sammanfatta skol­- och arkivsektorns mål med arkivpedagogisk verksamhet
 • övergripande redogöra för arkivarieyrkets skiftande arbetsuppgifter
 • självständigt redogöra för ett utvalt arkivvetenskapligt sakområde och tillhörande forskningsläge

  Färdighet och förmåga
 • analysera svensk och internationell arkivpedagogisk praktik
 • planera undervisning med arkivpedagogiskt tema
 • bedöma användbarheten av arkivresurser i undervisning
 • tillämpa relevanta arkivvetenskapliga teman på den verksamhet som bedrivs inom arkivarieyrket
 • självständigt identifiera, formulera och undersöka ett arkivvetenskapligt problem och genomföra ett därtill hörande projektarbete inom givna tidsramar.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera och göra egna val i arkivdidaktiska frågor om innehåll i och framförande av ett kunskapsstoff
 • fatta självständiga avgöranden utifrån lagstiftning eller allmänna arkivetiska ståndpunkter
 • identifiera den egna kunskapsteoretiska positionen i en genomförd undersökning

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen integrerar praktiska och teoretiska teman inom det samtida arkivväsendet. Den innehåller en fördjupning i arkivpedagogik, liksom en praktik om cirka 10 veckor där studenten förväntas kunna tillämpa sina arkivvetenskapliga kunskaper. Avslutningsvis får studenten genomföra ett självständigt projektarbete inom arkivområdet. Ett genomgående inslag i kursen är aktuella frågor inom arkivsektorn och i yrkeslivet för arkivarier.

  Observera att en förutsättning för att kunna gå kursen är att studenten sökt och ordnat en praktikplats som godkänts av kursansvarig lärare. Se även punkt 9: Övrigt.

  • Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng
   (Archive­based Teaching and Learning, 7.5 credits)
   Inom arkivsektorn finns idag en växande medvetenhet om behovet av pedagogisk utveckling som en del av att tillgängliggöra arkiven, i egen regi och i samverkan med utbildningsinstitutioner. Kursen tar upp grundläggande pedagogiska teorier och begrepp, såväl barn-­ och ungdomspedagogik som vuxenpedagogik, samt hur pedagogiken kan tillämpas inom arkivsektorn. Jämförelser görs också med näraliggande pedagogik inom biblioteks-­ och museivärlden. Delkursen berör vidare undervisningssituationen, men också användningen av utställningar och webbplatser som pedagogiska hjälpmedel.


  • 1001, Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng
   (Archive­based Teaching and Learning, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Arkivvetenskaplig praktik, 15 högskolepoäng
   (Archival Science: Placement, 15 credits)
   Delkursen utgörs av en praktikperiod på motsvarande tio veckor heltid på en arkivinstitution eller en organisations arkivavdelning. Den innehåller även seminarier där teoretiskt innehåll blandas med frågeställningar kring arbetsmarknaden och arkivariens yrkesliv. Praktikplats söks och ordnas av studenten, samt godkänns av kursansvarig före terminsstart. Minimikrav för praktikplatsen är att det finns en arkivarie inom verksamheten som kan handleda studenten, samt en urskiljbar arkivenhet.


  • 1002, Arkivvetenskaplig praktik, 15 högskolepoäng
   (Archival Science: Placement, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Projektarbete, 7,5 högskolepoäng
   (Project work, 7.5 credits)
   Med stöd av en handledare genomför studenten - exempelvis med utgångspunkt i den egna praktikuppgiften - ett självständigt och arkivvetenskapligt förankrat projektarbete. Där utför studenten en fördjupad utredning av något aktuellt problem eller förhållande inom arkivväsendet, med redogörelser för olika lösningar och tänkbara konsekvenser. Arbetet ska vara förankrat i relevant arkivvetenskaplig teori och metoddiskussion.

   Projektarbetet läggs fram skriftligt på ett seminarium där författaren försvarar sitt arbete. Det ska också kortfattat presenteras muntligt. Ett viktigt moment är att som opponent granska en annan students arbete och i en dialog med denne redovisa granskningen av arbetets vetenskapliga kvalitet.


  • 1003, Projektarbete, 7,5 högskolepoäng
   (Project work, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng
  Undervisningen bedrivs som föreläsningar och seminarier.

  Praktik, 15 högskolepoäng
  Delkursen omfattar en praktik om cirka 10 veckor vid någon arkivinstitution eller arkivenhet inom en organisation. Dessutom hålls under praktikperioden seminarier vid högskolan där ett visst antal närvarotillfällen är obligatoriska. Fri tid till att besöka seminariet under praktikperioden regleras i kontraktet med praktikplatsen.
  (se mer under punkt 9: Övrigt)

  Projektarbete, 7,5 högskolepoäng
  Kursen består i huvudsak av ett självständigt genomfört projektarbete med stöd från en utsedd handledare. Undervisning ges även i seminarieform under perioden då arbetet författas. Arbetet ventileras på seminarium.

  6. Examination

  1001, Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng
 • Skriftlig hemtentamen
 • Muntlig redovisning
 • Seminariedeltagande

  1002, Praktik, 15 högskolepoäng
 • Intygande från praktikplatsens ansvarige att studenten fullgjort närvaro och arbetsuppgifter på ett nöjaktigt sätt.
 • Muntlig presentation av praktikplatsen
 • Skriftlig uppgift efter praktikperiodens slut
 • Seminariedeltagande

  1003, Projektarbete, 7,5 högskolepoäng
 • Skriftligt självständigt projektarbete
 • Seminariedeltagande, inklusive ett ventileringstillfälle där också författarens försvar vägs in vid bedömningen, genomförd opposition på annan students projektarbete samt aktivt deltagande på övriga ventileringar.

  Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-11-12Ämnesrådet för arkivvetenskap
  VT 2017HT 20172015-11-12Ämnesrådet för arkivvetenskap
  VT 2018HT 20182015-11-12Ämnesrådet för arkivvetenskap
  VT 2019HT 20192018-12-31Ämnessamordnare
  VT 20202019-11-21Ämnesråd, Arkivvetenskap. D-nr 4404-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  En förutsättning för att kunna gå kursen är att studenten sökt och ordnat en praktikplats som godkänts av kursansvarig lärare.

  Mall för kontrakt med praktikplats publiceras på arkivvetenskapens hemsida (www.sh.se/arkivvetenskap).