Kursplan  
 
Arkivvetenskap C, 30 högskolepoäng
(Archival Science C, 30 credits)
 
Kurskod: 1021AV
Ämnesgrupp: Arkivvetenskap
Huvudområde: Arkivvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2014-10-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B om 30 högskolepoäng vardera

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
Kunskap och förståelse
 • värdera och redogöra för utvalt sakområde och tillhörande forskningsläge
 • självständigt redogöra för olika kunskapsteoretiska och metodologiska skolor
 • redogöra för och jämföra ett urval av relevanta teori- och metodansatser
 • övergripande redogöra för och reflektera kring arkivarieyrkets skiftande arbetsuppgifter (gäller endast den valbara delkursen Praktik)

  Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera, formulera och undersöka ett arkivvetenskapligt problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för en problemställning
 • muntligt och skriftligt redogöra för och försvara ett utvalt källmaterial, vald metod och teori samt egna slutsatser
 • granska och presentera konstruktiv och vetenskapligt motiverad kritik av forskning
 • integrera kunskapsteoretiska ställningstaganden med en undersökningsprocess
 • tillämpa relevanta arkivvetenskapliga teman på den verksamhet som bedrivs inom arkivarieyrket (gäller endast den valbara delkursen Praktik)

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera den egna kunskapsteoretiska positionen i en genomförd undersökning.
 • tillämpa grundläggande forskningsetiska regelverk och bedömningar.
 • självständigt, som yrkesverksam arkivarie, träffa avgöranden utifrån lagstiftning eller allmänna arkivetiska ståndpunkter (gäller endast den valbara delkursen Praktik)

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är en vetenskaplig fördjupning i arkivvetenskap med tyngdpunkt på att genomföra ett eget större vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Kursen tar även upp allmänna arkivvetenskapliga frågor och aktuella frågor inom arkivsektorn och i yrkeslivet för arkivarier. Två delkurser - Teori och metod samt Uppsats - läses gemensamt. Därutöver väljer studenten antingen läskursen Tematisk fördjupning eller en fem veckors praktik, förutsatt att praktikplats ordnats i förväg.

  • Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
   (Theory and Method, 7.5 credits)
   Delkursen tar upp kunskapsteoretiska grunder och ett urval av för arkivvetenskapliga studier relevanta teori- och metodansatser. Vidare tas uppsatsskrivande som en arbetsprocess upp, inklusive forskningsetiska aspekter relevanta för arkivvetenskapliga studier men också för annan forskning baserad på data från arkiv.


  • 1001, Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
   (Theory and Method, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbar kurs: Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Placement, 7.5 credits)
   Ämnesmässig och arkivteoretisk fördjupning genom självständiga litteraturstudier inom ett område som väljs ut i samråd med examinator.


  • 1002, Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
   (Placement, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Valbart kurs: Praktik, 7,5 högskolepoäng
   (Optional Course: Placement, 7.5 credits)
   Delkursen innefattar en praktikperiod på motsvarande fem veckor heltid på en arkivinstitution eller en organisations arkivavdelning. Den innehåller även seminarier där teoretiskt innehåll blandas med frågeställningar kring arbetsmarknaden och arkivariens yrkesliv. Praktikplats söks och ordnas av studenten, samt godkänns av kursansvarig före delkursens start. Högskolan har rätt att vid behov styra fördelningen av praktikanter mellan olika praktikplatser. Minimikrav för praktikplatsen är att det finns en arkivarie inom verksamheten som kan handleda studenten, samt en urskiljbar arkivenhet.


  • 1003, Praktik, 7,5 högskolepoäng
   (Placement, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Med stöd av en handledare identifierar studenten en forskningsuppgift med syfte och frågeställningar, utformar en adekvat metod, genomför en undersökning som relateras till ett relevant forskningsläge, samt presenterar denna i form av en skriven uppsats.

   Uppsatsen examineras på ett uppsatsseminarium där författaren har till uppgift att försvara uppsatsen. Ett viktigt moment är att som opponent granska en annan students C-uppsats och i en dialog med uppsatsförfattaren redovisa granskningen av uppsatsens vetenskapliga kvalitet.


  • 1004, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Teori och metod, 7,5 högskolepoäng:
  Undervisningen sker i form av en seminarieserie med obligatorisk närvaro.

  Valbar kurs: Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
  Undervisningen består av självstudier med inledande och avslutande träffar med delkursansvarig lärare. Litteratur väljs i samråd men delkursansvarig lärare.

  Valbar kurs: Praktik, 7,5 högskolepoäng
  Delkursen omfattar fem veckors praktik vid någon arkivinstitution eller arkivenhet inom en organisation. Dessutom hålls seminarier vid högskolan där ett antal närvarotillfällen är obligatoriska. Fri tid till att besöka seminariet under praktikperioden regleras i kontraktet med praktikplatsen.

  Uppsats, 15 högskolepoäng
  Delkursen består i huvudsak av självständigt genomförd forskningsuppgift med stöd från en utsedd handledare. Undervisning sker i seminarieform under perioden för uppsatsskrivandet. Uppsatsen ventileras på uppsatsseminarier med obligatorisk närvaro.

  6. Examination

  1001, Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter till seminarier

  1002, Valbar kurs: Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng
 • Skriftligt PM samt muntlig examinationsuppgift

  1003, Valbar kurs: Praktik, 7,5 högskolepoäng
 • Intygande från praktikplatsens ansvarige att studenten fullgjort närvaro och arbetsuppgifter på ett nöjaktigt sätt
 • Muntlig presentation av praktikplatsen
 • Skriftlig uppgift efter praktikperiodens slut
 • Seminariedeltagande

  1004, Uppsats, 15 högskolepoäng
 • Skriftligt självständigt arbete (uppsats)
 • Uppsatsventilering vid ett obligatoriskt seminarium där också uppsatsförfattarens försvar vägs in vid bedömningen.
 • Genomförd opposition på annan students uppsats.
 • Aktivt deltagande på övriga ventileringar

  Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift. Dock kan inte uppsatsventileringen kompenseras med skriftliga uppgifter utan kräver studentens deltagande.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2015VT 20162015-05-06Ämnesrådet för arkivvetenskap
  HT 2016VT 20172015-05-06Ämnesrådet för Arkivvetenskap
  HT 2017VT 20182017-05-08Ämnesrådet för arkivvetenskap
  HT 2018HT 20182018-05-09Ämnesrådet för arkivvetenskap
  VT 2019VT 20192018-12-31Ämnessamordnare
  HT 2019HT 20192019-03-19Ämnessamordnare
  VT 20202019-11-21Ämnesråd, Arkivvetenskap. D-nr 4404-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Mall för kontrakt med praktikplats publiceras på arkivvetenskapens hemsida (www.sh.se/arkivvetenskap).