Kursplan  
 
Socialt arbete, magisteruppsats, 30 högskolepoäng
(Social Work, Master's Dissertation, 30 credits)
 
Kurskod: 1020SA
Ämnesgrupp: Socialt arbete
Huvudområde: Socialt arbete
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet Socialt arbete samt gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • överblicka och kritiskt tolka det vetenskapliga forskningsfältet socialt arbete samt redogöra för fördjupade kunskaper och insikter inom utvalda delar av fältet
 • ingående redogöra för vetenskapsteoretisk kunskap samt urskilja olika vetenskapliga paradigm och deras relevans för teoribildning i socialt arbete
 • självständigt sammanfatta och tillämpa fördjupade metodkunskaper inom det sociala arbetets forskningsfält
 • ingående redogöra och reflektera kring olika aspekter av vetenskaplig kommunikation samt självständigt bevaka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete

  Färdighet och förmåga

 • problematisera och analysera komplexa fenomen inom det sociala arbetets fält
 • självständigt identifiera, avgränsa och formulera ett forskningsproblem inom socialt arbete samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade vetenskapliga uppgifter
 • tillämpa avancerad samhällsvetenskaplig teori, metod och forskningsetiska principer på forskning i socialt arbete
 • integrera kunskap från olika vetenskapliga discipliner och tillämpa dessa i analyser av socialvetenskaplig forskning
 • muntligt och skriftligt och i dialog med olika grupper, redogöra för vetenskapliga slutsatser och de argument som ligger till grund för dessa

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • söka och kritiskt värdera forskningsresultat och följa den nationella och internationella kunskapsutvecklingen i socialt arbete
 • självständigt bedöma och värdera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i socialt arbete
 • reflektera kring vetenskapens möjligheter och begränsningar samt identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap kring det sociala arbetet

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen fördjupar kunskapen kring forskningsmetodologiska frågor och teoretisk analys, och kunskapen om det sociala arbetets teoretiska grundvalar.

  Kursens huvudfokus består av författandet av ett självständigt arbete (uppsats), opposition samt en serie seminarier kring forskningsprocessen. Stor vikt läggs vid problemformulering, förankring i relevant forskning på det valda forskningsfältet samt metodologisk uppläggning.

  • Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Analyses and Research Methods in Social Work, 7.5 credits)
   I delkursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper om teoretiska perspektiv och hur teorier kan användas på empiriska material och hur man finner samstämmighet mellan teoretisk nivå och empiriskt material, metoder och metodologiska problem, analys och tolkning av material. Dessutom behandlas frågor om utvärdering, evidens och villkoren för en kunskapsbaserad socialtjänst.


  • 1001, Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Analyses and Research Methods in Social Work, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Knowledge Bases in Urban Social Work, 7.5 credits)
   Kursen syftar till att skapa en bättre förståelse för betydelsen av interaktionen mellan människor, lokala organisationer och de lokala myndigheterna och hur detta påverkar det urbana sociala arbetet.


  • 1002, Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Knowledge Bases in Urban Social Work, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt examensarbete (Magisteruppsats), 15 högskolepoäng
   (Independent Degree Project (Master's dissertation), 15 credits)
   Delkursen syftar till att studenterna under handledning ska genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete rörande en problemställning med relevans för ämnet socialt arbete. Examensarbetet kan med fördel kopplas till något av de forskningsområden som finns företrädda vid institutionen. Genom detta arbete ska studenterna träna på att formulera en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, sammanställa och presentera resultatet samt redovisa uppgiften i skriftlig form och vid ett offentligt seminarium försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.


  • 1003, Självständigt forskningsarbete (Magisteruppsats), 15 högskolepoäng
   (Independent Degree Project (Master's dissertation), 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  1001: Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete:
  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och deltagarpresentationer. Betydande uppmärksamhet ägnas åt deltagarnas arbete med avhandlings- och tidskriftsgranskningar och forskningsskisser.

  1002: Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete:
  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, och deltagarpresentationer.

  1003: Självständigt examensarbete (Magisteruppsats):
  Undervisning sker genom handledning och seminarier.

  Uppsatsarbetet genomförs av författaren under handledares rådgivning. Forskningsarbetets inriktning och utformning bestäms av den studerande i samråd med handledare. Handledning kan ske såväl enskilt som i grupp.

  Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

  6. Examination

  1001: Analys- och forskningsmetoder:
 • Muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter, såväl individuellt som i grupp.
 • Seminariedeltagande

  1002: Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete:
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Seminariedeltagande

  1003: Självständigt examensarbete (Magisteruppsats):
 • Framläggande av ett självständigt arbete. Arbetet kan antingen presenteras som en sammanhängande text i form av en uppsats eller som en vetenskaplig artikel. Examensarbetet genomförs individuellt eller i par. Bedömning av presentation görs alltid på individuell prestation.
 • Opposition på en annan students självständiga arbete
 • En populärvetenskaplig sammanfattning av det egna arbetet
 • Engelskt abstract av det egna arbetet
 • Seminariedeltagande

  Enstaka missade seminarier eller andra obligatoriska moment kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte de högre seminarier där studenten måste delta.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-12-04Avdelningsföreståndaren för för offentlig rätt, socialt arbete och statsvetenskap
  VT 2017HT 20172016-11-10Programrådet för Socialt arbete med storstadsprofil
  VT 2018HT 20182017-12-01Avdelningsföreståndaren för offentlig rätt och socialt arbete
  VT 20192018-11-14Programrådet för Socionomprogrammet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.