Kursplan
 

Filosofins historia, 15 högskolepoäng

(History of Philosophy, 15 credits)
 
Kurskod: 1020FI
Ämnesgrupp: Filosofi
Huvudområde: Filosofi
Ansvarig institution: Kultur och kommunikation
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2011
Giltig t.o.m: HT 2012


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-01-11 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redovisa grundläggande kunskap om det filosofiska tänkandets historia från antiken till mitten av 1900-talet
 • ge en grundläggande inblick i etik, logik, metafysik och politik
 • uppvisa grundläggande förståelse för det filosofiska tänkandets metoder och centrala intresseområden
 • läsa filosofiska originaltexter från antik till modern tid
 • genomföra enklare jämförelser mellan betraktelsesätt från olika tidsperioder
 • identifiera filosofiska problem
 • behärska datorn som kommunikationsverktyg vid akademiska studier
 • reflektera på ett grundläggande filosofiskt kritiskt och argumenterande förhållningssätt

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar sammanfattande de fyra teman som utgör den nuvarande A-kursen i filosofi vid Södertörns högskola.
Dessa fyra teman är Etik, Logik, Metafysik och Politik.

 • Den klassiska filosofin, från Antiken till Kant, 7,5 högskolepoäng
  (Classical Philosophy: from Antiquity to Kant, 7.5 credits)
  I denna delkurs behandlas från antiken; försokratikerna, Platon, Aristoteles och senantik filosofi, utifrån bl.a. naturfilosofi, kunskapsteori och skepticism, etik och politiskt tänkande. Från medeltid och renässans tas skolastikens förenande av aristotelisk filosofi och kristendom upp, och renässanshumanismens återupptäckt av Platon.


  1001, Den klassiska filosofin, från Antiken till Kant, 7,5 högskolepoäng
  (Classical Philosophy: from Antiquity to Kant, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Den moderna filosofin, från Kant till mitten av 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
  (Modern Philosophy: from Kant to the Mid-20th Century, 7.5 credits)
  Denna delkurs tar upp 1600- och 1700-talsfilosofins huvudriktningar, rationalism (Descartes, Spinoza, Leibniz) och empirism (Locke, Berkeley, Hume), samt Kants syntes därav. Viktiga teman är naturvetenskaplig kunskap, etik och politisk filosofi. Vidare behandlas 1800-talets filosofi och framväxten av 1900-talets tänkande. Bl.a. berörs Hegel, Marx, Nietzsche, och uppkomsten av den analytiska filosofin och fenomenologin.

  1002, Den moderna filosofin, från Kant till mitten av 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
  (Modern Philosophy: from Kant to the Mid-20th Century, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Nätbaserad undervisning

6. Examination

Båda delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2011HT 20112011-04-12Ämnesstyrelsen
VT 2012VT 20122011-11-15Ämnesstyrelsen
HT 2012HT 20122012-03-27Ämnesstyrelsen
VT 2013VT 20132012-11-13Ämnesstyrelsen
HT 2013HT 20132013-05-30Ämnesstyrelsen
VT 2014VT 20142013-11-06Ämneskollegiet
HT 2014HT 20142014-04-01Ämneskollegium
VT 2015VT 20152014-12-10Ämneskollegium
HT 2015VT 20162015-05-05Ämneskollegium
HT 2016HT 20162016-04-05Ämnesrådet i Filosofi
VT 2017VT 20172016-11-08Ämnesrådet i Filosofi
HT 2017HT 20172017-04-11Ämnesrådet i Filosofi
VT 2018VT 20182017-11-07Ämnesrådet i Filosofi
HT 2018HT 20182018-04-10Ämnesrådet i filosofi
VT 2019VT 20192018-11-13Ämnesrådet i Filosofi
HT 2019HT 20192019-04-09Ämnes- och programrådet i Filosofi
VT 2020VT 20202019-11-15Ämnesrådet i Filosofi
HT 20202020-05-08Ämnes- och programrådet i Filosofi

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.