Kursplan
 

Arkivvetenskap B, 30 högskolepoäng

(Archival Science B, 30 credits)
 
Kurskod: 1020AV
Ämnesgrupp: Arkivvetenskap
Huvudområde: Arkivvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Tekniska området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2014-10-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Arkivvetenskap A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för styrande lagar, förordningar och konventioner inom arkivarieverksamheten
 • sammanfatta aktuell arkivvetenskaplig diskussion, däribland de informationsvetenskapliga principerna för lagring och beskrivning av samlingar
 • förklara nationella och internationella standarder för arkiv- och informationssystem
 • redogöra för olika lagringsmediers kemiska och fysiska egenskaper, samt olika elektroniska formats egenskaper med avseende på långsiktigt fysiskt och logiskt bevarande

  Färdighet och förmåga
 • ta välmotiverade beslut om handlingars utlämnande
 • tillgängliggöra handlingar genom att systematiskt upprätta metadata och andra instrument för identifiering och återsökning
 • precisera kvalitetskrav som säkerställer en god arkivvård, långsiktigt bevarande och goda möjligheter för tillgängliggörande
 • självständigt genomföra en kortare vetenskapliga undersökningar

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera kring balansen mellan å ena sidan integritet och informationssäkerhet och å andra sidan kraven på offentlighet
 • förutse bevarandevärden ur ett långsiktigt perspektiv, historiskt och in i framtiden

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Arkivvetenskap B består av olika fördjupningar av element som ingår i arkivvetenskap A, såsom arkivjuridik, arkivteori och dokumenthantering. En viktig del av kursen behandlar arkiven som informationssystem, såväl ur teoretiskt informationsvetenskaplig synvinkel som ur en mer tillämpad, där olika krav för bevarande och tillgängliggörande belyses. Studenten får också fördjupa sig i något arkivvetenskapligt problem, vilket ligger till grund för författandet av en självständig vetenskaplig B-uppsats.


 • Juridik, organisationer och samhälle, 7,5 högskolepoäng
  (Law, Organisations and Society, 7.5 credits)
  Delkursen erbjuder fördjupad kunskap om rättsregler som styr arkivhantering i offentlig och enskild sektor. Särskilt uppmärksammas de nya krav som den medieteknologiska utvecklingen medfört, inte minst vad gäller elektroniska handlingar. Grundläggande kännedom ges om hur man hanterar frågor om utlämnande och sekretess. Då arkivjuridiken och offentlighetslagstiftningen till stor del är baserade på myndighetsbegreppet, innehåller kursen också ett moment om övergripande organisationsteori.


  1001, Juridik, organisationer och samhälle, 7,5 högskolepoäng
  (Law, Organisations and Society, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Arkiv- och informationssystem, 7,5 högskolepoäng
  (Archival Information Systems, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar arkiven som vidare informationssystem, där ett helhetsgrepp tas på dokument under hela deras livscykel från tillförsel till tillgängliggörande. Detta förenas med fördjupningar kring kartläggning och processmodellering av verksamheter liksom med en informationsteoretisk behandling av termer såsom dokument och metadata. De mest centrala internationella standarderna på området som OAIS och ISAD(G) gås igenom och hanteras praktiskt i laborationer. Dessutom belyses de elektroniska arkivens uppbyggnad, och övergripande kravspecifikationer för införsel, vård och tillgängliggörande av arkivinformation.


  1002, Arkiv- och informationssystem, 7,5 högskolepoäng
  (Archival Information Systems, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Hantera arkiv i praktiken, 7,5 högskolepoäng
  (Practical Archival Management, 7.5 credits)
  Delkursen hänger nära samman med föregående delkurs 2, men inriktar sig på de mer praktiska kraven när det gäller hantering och vård av arkiv, för långsiktigt bevarande, säkerhet och öppenhet. Kursen handlar om olika regler för bevarande av arkivhandlingar, såväl tvingande krav för offentlig sektor som rådande normer för enskild sektor. Här behandlas regler för olika medieformers beständighet i olika miljöer och problematiken med konvertering av audiovisuella och elektroniska dokument. Dessutom belyses lämpliga användarvänliga metoder för tillgängliggörande av arkivinformation, för vars syfte ges praktiska övningar i elektronisk dokumenthantering. I delkursen ingår ett mindre praktiskt moment, där studenterna under några dagar utför en uppgift i grupp.

  1003, Hantera arkiv i praktiken, 7,5 högskolepoäng
  (Practical Archival Management, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • B-uppsats och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
  (Essay, 7.5 credits)
  Delkursen inbegriper författandet av en självständig B-uppsats som förbereds av genomgångar av vetenskaplig metod - såväl samhällsvetenskaplig som teknisk-naturvetenskaplig. B-uppsatsen kan ta utgångspunkt i något relevant tema från delkurserna 1, 2 eller 3, och ska genomsyras av ett självständigt vetenskapligt arbetssätt. Den kan handla om allt från kulturarvsproblematik till att utforma eller utvärdera befintliga elektroniska system inom arkivverksamheten.


  1004, B-uppsats och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
  (Essay, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Praktiskt inriktade moment utgör en viktig del av kursen och har formen av laborationsövningar och projektarbeten, enskilt eller i grupp. En del laborationsmoment kommer att vara i datasalar, en del kan förläggas utanför högskolans campusområde. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för kursen. Information, övningar och dialog på kurswebben är en viktig del av undervisningen.

6. Examination

Juridik, organisationer och samhälle, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig salstentamen och seminariedeltagande

Arkiv­ och informationssystem, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter och seminariedeltagande.

Hantera arkiv i praktiken, 7,5 högskolepoäng:
Skriftlig hemtentamen, redovisning av det praktiska momentet, laborationsuppgifter och seminariedeltagande.

B­-uppsats och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng:
Uppsatsskrivande, opposition på annan uppsats samt deltagande på seminarier och ventileringar.

Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2016HT 20162015-11-12Ämnesrådet för arkivvetenskap
VT 2017HT 20172015-11-12Ämnesrådet för arkivvetenskap
VT 2018HT 20182017-11-30Ämnesrådet för arkivvetenskap
VT 2019HT 20192018-12-31Ämnessamordnare
VT 20202019-11-21Ämnesråd, Arkivvetenskap. D-nr 4404-2.1.1-2019

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.