Kursplan  
 
Arkivvetenskap A, 30 högskolepoäng
(Archival Science, 30 credits)
 
Kurskod: 1019AV
Ämnesgrupp: Arkivvetenskap
Huvudområde: Arkivvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Tekniska området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2014-10-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för principerna för ny och äldre arkivredovisning, inklusive processorienterad arkivredovisning.
 • beskriva arkivväsendets teoretiska grund och historiska utveckling.
 • förklara rättsregler och bakomliggande rättsprinciper som reglerar arkivväsendet.
 • redogöra för de informations- och datavetenskapliga grunderna för organisation av information.

  Färdighet och förmåga
 • ordna ett arkiv och upprätta en arkivbeskrivning enligt det processorienterade arkivredovisningssystemet samt även att fullfölja arkivredovisning enligt äldre principer.
 • genomföra en bevarande-­ och gallringsutredning.
 • avväga olika behov av tillgänglighet och bevarande av information i en organisation.
 • lagra, representera och organisera informationsbärande objekt i digitala miljöer på ett för situationen passande sätt.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera och exemplifiera arkivariens och arkivens roll för offentligheten och det demokratiska samhällsskicket, för rättssäkerhet och för kulturarvets bevarande.
 • identifiera arkivariens särskilda ansvar för ett långsiktighet i en organisation och inför omvärlden, i förhållande till det förflutna och till framtiden.
 • uppvisa ett kritiskt och metodiskt förhållningssätt till hantering av informationsbehov och systematiska ansatser för organisation av information.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över aktivvetenskapens grunder, begrepp och historiska utveckling. Behandlas gör även arkivredovisning och dokumenthantering i form av hanteringsplaner och andra styrmedel för dokument i en organisation. Kursen tar även upp digital hantering och arkivering samt ger en grund för studenternas informationsvärdering vid beslut om exempelvis gallring och handlingars autenticitet.


  • Introduktion till arkivvetenskapen, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Archival Science, 7.5 credits)
   Delkursen ger en översikt över arkivvetenskapens grunder: grundläggande begrepp, teoretiska grunder och ämnets historiska utveckling, nationellt och internationellt. Vidare introduceras grundläggande rättsregler som styr arkivariens olika verksamheter. En väsentlig del av delkursen ägnas arkivariens uppdrag och motiven bakom detta uppdrag. Rättsregler och yrkestradition ger arkivarien en yrkesroll att värna om olika värden: demokratisk insyn och behov av sekretesskydd, effektiv åtkomst av information och bevarande av kulturarv. Långsiktigt tänkande om information från det förflutna och in i framtiden kännetecknar arkivariens uppgift.


  • 1001, Introduktion till arkivvetenskapen, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Archival Science, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Arkivredovisning och dokumenthantering, 7,5 högskolepoäng
   (Archival Description, 7.5 credits)
   Delkursen innehåller en teoretisk introduktion till gamla och nya arkivredovisningssystem med förvaltningshistoria och organisationsteori. Delkursens tyngdpunkt läggs på grunderna i det processorienterade arkivredovisningssystemet utifrån en organisationsanalys. Även äldre former av arkivordnings- och arkivredovisningsprinciper presenteras. Delkursen tar också upp dokumenthantering och upprättande av dokumenthanteringsplaner, samt andra förekommande styrmedel för dokument i en organisation. Slutligen ger delkursen en överblick över internationella standarder för arkivredovisning och metadata. Delkursen introducerar elektroniska arkivredovisningssystem, samt även elektroniska diarie-/ärendehanteringssystem.


  • 1002, Arkivredovisning och dokumenthantering, 7,5 högskolepoäng
   (Archival Description, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Informationsarkitektur, 7,5 högskolepoäng
   (Information Architecture, 7.5 credits)
   I delkursen studeras grunderna för lagring, representation och organisation av information i digitala miljöer. Olika tekniska såväl som användbarhetsrelaterade aspekter på tillgängliggörande berörs. Befintliga tillämpningar utvärderas och grunderna för nya läggs när olika miljöer, situationer och processer studeras ur ett informationsvetenskapligt perspektiv.


  • 1003, Informationsarkitektur, 7,5 högskolepoäng
   (Information Architecture, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Arkiven och informationsvärderingen, 7,5 högskolepoäng
   (Archives and the Appraisal of Documents, 7.5 credits)
   Delkursen inriktar sig mot att ge en grund för informationsvärdering, vilket bland annat utgör underlag för beslut om bevarande, gallring och tillgängliggörande av information. Delkursen fördjupar sig i proveniensprincipen samt i bedömningar av handlingars autenticitet och originalitet. Den källkritiska metoden introduceras som verktyg för bedömning av handlingar. Hur man avgör det kulturhistoriska värdet av en handling. Vilka krav på tillgänglighet ställer offentlighetsprincip, arkivlagen och sekretesslagstiftning. Praktiska moment i delkursen behandlar förfarandet vid en gallringsutredning och vid arkivleveranser.


  • 1004, Arkiven och informationsvärderingen, 7,5 högskolepoäng
   (Archives and the Appraisal of Documents, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisning sker via föreläsningar, seminarier och studiebesök. Praktiskt inriktade moment utgör en viktig del av kursen och har formen av laborationsövningar och projektarbeten, enskilt eller i grupp. En del laborationsmoment kommer att vara i datasalar, en del kan förläggas utanför högskolans campusområde. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för kursen. Information, övningar och dialog på kurswebben är en viktig del av undervisningen.

  6. Examination

  Introduktion till arkivvetenskapen, 7,5 högskolepoäng:
  Skriftlig hemtentamen och seminariedeltagande

  Arkivredovisning och dokumenthantering, 7,5 högskolepoäng:
  Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter, projektarbete och seminariedeltagande

  
Informationsarkitektur, 7,5 högskolepoäng:
  Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter, projektarbete och seminariedeltagande.

  Arkiven och informationsvärderingen, 7,5 högskolepoäng:
  Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter och seminariedeltagande.

  Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2015VT 20162015-05-06Ämnesrådet för Arkivvetenskap
  HT 2016VT 20172016-05-19Ämnesrådet för arkivvetenskap
  HT 2017VT 20182016-05-19Ämnesrådet för arkivvetenskap
  HT 2018HT 20182018-05-09Ämnesrådet för arkivvetenskap
  HT 20192019-03-19Ämnessamordnare

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.