Kursplan  
 
Våga tala - praktiska övningar, 7,5 högskolepoäng
(Public Speaking: Practical Exercises, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1018SR
Ämnesgrupp: Retorik
Huvudområde: Retorik
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2008-03-10 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskaper och förståelse
 • kunskap om grundläggande idéer i retorisk teori
 • kunskap om orsaker till och yttringar av talängslan samt metoder som kan användas för att hantera den

  Färdigheter och förmåga
 • förmåga att tillämpa grundläggande retoriska begrepp på tal, seminariediskussioner och skrift

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att medvetet förhålla sig till sin egen och andras talarroll och visa förmåga att byta perspektiv
 • en medvetenhet om sin egen talängslan och förmåga att avväga möjliga tillvägagångssätt att hantera den.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Seminariesamtal och muntlig redovisning är en viktig del av akademiska studier. Flera studenter grips av talängslan vid dessa undervisningstillfällen. På denna kurs får studenter öva sig på att tala i och inför en grupp. Kursen erbjuder ett särskilt pedagogiskt stöd för att minska studenternas talängslan. Under kursens gång får studenterna lära känna och prova på grundläggande retoriska verktyg - användbara i både studier och arbetsliv.

  • Våga tala - praktiska övningar, 7,5 högskolepoäng
   (Public Speaking: Practical Exercises, 7.5 credits)
   Under kursen får studenterna lära känna och prova på grundläggande retoriska verktyg för att hantera och minska talängslan.


  • 1001, Våga tala - praktiska övningar, 7,5 högskolepoäng
   (Public Speaking: Practical Exercises, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen ges i form av seminarier, gruppdiskussioner och övningar.
  Obligatorisk närvaro gäller under hela kursen.

  6. Examination

  Examination sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga redovisningar. Skriftlig tentamen.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2012HT 20142011-11-04Ämnes- och programstyrelsen för svenska, retorik, retorikkonsultprogrammet och informatörsprogrammet
  VT 2015VT 20152014-11-12Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2015HT 20152015-05-20Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2016VT 20162015-11-18Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2016HT 20162016-05-18Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2017VT 20172016-11-16Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2017HT 20172017-05-24Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2018VT 20182017-11-05Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2018HT 20182018-05-23Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 2019VT 20192018-11-21Ämnes- och programrådet för retorik
  HT 2019HT 20192019-05-22Ämnes- och programrådet för retorik
  VT 20202019-11-20Ämnes- och programrådet för retorik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.