Kursplan  
 
Psykologi B, 30 högskolepoäng
(Psychology B, 30 credits)
 
Kurskod: 1018PS
Ämnesgrupp: Psykologi
Huvudområde: Psykologi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Vård 60% Samhällsvetenskapliga området 40%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1E (Grundnivå, innehåller examensarbete för högskoleexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2015-01-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Psykologi A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för centrala begrepp och teorier inom interkulturell, arbets- organisations-, estetisk och existentiell psykologi
• redogöra för forskningsmetodik, statistisk analys och vetenskapsteori med relevans för psykologiämnet
• översiktligt sammanfatta centrala delar av psykologiämnets vetenskapliga grund och relevanta forskningsfrågor samt fördjupa sig i någon del av ämnesområdet

Färdighet och förmåga
• redogöra för och tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
• urskilja och formulera psykologiska frågeställningar
• jämföra och utföra tillämpningar av forskningsmetodik och statistik analys
• planera, samla in, analysera och presentera empiriskt material
• bidra till seminariediskussioner och genomföra presentationer av vetenskapliga texter och egna arbeten
• använda sig av vetenskaplig formalia vid författandet av skriftliga presentationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till vetenskapliga texter
• reflektera kring hur psykologisk empiri, teorier och metoder bidrar till förståelsen av människan livssituation och interaktioner mellan henne och omvärlden

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra delkurser som ger fördjupning inom interkulturell, estetisk, arbets- och organisationspsykologi, samt en delkurs för sammanställning av en vetenskaplig uppsats inom psykologi. Därtill ges kunskaper och färdigheter i relaterad forskningsmetodik, statistik och vetenskapsteori. Både kvantitativ och kvalitativ metodik behandlas. Kursen har en betoning på mellanmänskliga processer där människans lärande, prestation och välbefinnande är i fokus.

Undersökningsmetodiken omfattar ytterligare kunskaper och färdigheter i att planera för, samla in, analysera och rapportera empiriskt material.

Delkurserna listas i alfabetisk ordning.

 • Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 högskolepoäng, 7,5 högskolepoäng
  (Work and Organisational Psychology, 7.5 credits, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar arbetslivet och dess organisation med hänsyn tagen till människans behov och förutsättningar. Fokus ligger på de samtida arbetsvillkoren och hur människor tänker, känner och handlar i interaktion med arbetsmiljön.


 • 1001, Arbets- och organisationspsykologi I, 6 högskolepoäng
  (Work and Organisational Psychology I, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Arbets- och organisationspsykologi II, 1,5 högskolepoäng
  (Work and Organisational Psychology II, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Estetisk psykologi, 7,5 högskolepoäng, 7,5 högskolepoäng
  (Psychology of Aesthetics, 7.5 credits, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar kreativitet med betoning på person, process och produkt. Både kreativitet i vardagen och som extraordinär prestation tas upp och betydelsen av estetiska upplevelser för människan belyses.


 • 1003, Estetisk psykologi I, 6 högskolepoäng
  (Psychology of Aesthetics I, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1004, Estetisk psykologi II, 1,5 högskolepoäng
  (Psychology of Aesthetics II, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Fördjupningsstudie i psykologi, 7,5 högskolepoäng, 7,5 högskolepoäng
  (Independent Study in Psychology, 7.5 credits, 7.5 credits)
  Delkursen omfattar en övningsuppgift där studenten, med stöd av en handledare, ska skriva vetenskaplig uppsats där studenten fördjupar sig inom ett valt område inom psykologi.


 • 1005, Fördjupningsstudie i psykologi, 7,5 högskolepoäng
  (Independent Study in Psychology, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Interkulturell psykologi, 7,5 högskolepoäng, 7,5 högskolepoäng
  (Intercultural Psychology, 7.5 credits, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar kulturfaktorers roll i sammanhang där människor av olika kulturell bakgrund möts. Hur kulturen påverkar våra beteenden och vår begreppsbildning diskuteras. Ett interkulturellt perspektiv tillämpas vilket omfattar såväl skillnader som kommunikation och möten mellan grupper.


 • 1006, Interkulturell psykologi I, 6 högskolepoäng
  (Intercultural Psychology I, 6 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1007, Interkulturell psykologi II, 1,5 högskolepoäng
  (Intercultural Psychology II, 1.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning har huvudsakligen formen av grupphandling vid seminarier eller gruppvis.

6. Examination

1001, Arbets- och organisationspsykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen

  1002, Arbets- och organisationspsykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Skriftlig inlämningsuppgift
 • Muntlig presentation av den egna inlämningsuppgifter samt opponering på annans inlämningsuppgift (görs i grupp)
 • Seminariedeltagande samt aktivt medverkan som undersökningsdeltagare

  1003, Estetisk psykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen

  1004, Estetisk psykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Muntliga presentationer med visuellt stöd (görs i grupp)
 • Seminariedeltagande samt aktivt medverkan som undersökningsdeltagare

  1005, Fördjupningsstudie i psykologi, 7,5 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig fördjupningsstudie (uppsats)
 • Muntligt försvara den egna uppsatsen samt opponera på annan students uppsats
 • Seminariedeltagande

  1006, Interkulturell psykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen

  1007, Interkulturell psykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Insamling, skriftlig sammanställning samt muntlig presentation av ett empir iskt material (görs i grupp)
 • Seminariedeltagande samt aktivt medverkan som undersökningsdeltagare

  För betyget Väl godkänt krävs motsvarande betyg på minst 13,5 högskolepoäng varav det ena betyget ska avse uppsatsen (Fördjupningsstudie i psykologi) om 7,5 högskolepoäng.

  Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2015HT 20152015-05-20Ämnesråd för psykologi
  VT 2016VT 20162015-10-20Ämnesråd för psykologi
  HT 2016HT 20162016-05-24Ämnesrådet för psykologi
  VT 2017VT 20172016-11-22Ämnesrådet för psykologi
  HT 2017HT 20172017-05-09Ämnesrådet för psykologi
  VT 2018VT 20182017-11-21Ämnesrådet för psykologi
  HT 2018HT 20182018-05-08Ämnesrådet för psykologi
  VT 2019VT 20192018-11-20Ämnesrådet för psykologi
  HT 2019HT 20192019-05-28Ämnesrådet för psykologi
  VT 20202019-11-12Ämnesrådet för psykologi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.