Kursplan  
 
Psykologi A, 30 högskolepoäng
(Psychology A, 30 credits)
 
Kurskod: 1017PS
Ämnesgrupp: Psykologi
Huvudområde: Psykologi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Vård 60% Samhällsvetenskapliga området 40%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015
Giltig t.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-01-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • översiktligt redogöra för psykologins historia samt för centrala begrepp och teorier inom psykologins huvudinriktningar
 • uppvisa grundläggande insikter i vetenskapligt tänkande
 • jämföra psykologiämnets centrala inriktningar och redogöra för dess vetenskapliga grund
 • redogöra för grundläggande kunskaper i undersökningsmetodik och vetenskapsteori

  Färdighet och förmåga
 • redogöra för hur människans varande och handlande uppstår och formas i samspel med omvärlden
 • tillämpa ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till påståenden om hur och varför människor tänker, känner och handlar som de gör
 • redogöra och tillämpa grundläggande begrepp inom undersökningsmetodik och statistik
 • sammanfatta hur psykologiämnets olika central inriktningar skildrar människan och hennes livsvillkor
 • tolka och beskriva grundläggande psykologiska fenomen
 • samla in, sammanfatta och redovisa ett avgränsat empiriskt material

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa förtrogenhet med den akademiska miljön och dess bas i ett kritiskt analytiskt förhållningssätt
 • reflektera kring psykologivetenskapens tillämpning av klass-, genus och etnicitetsperspektiv

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av fyra delkurser som behandlar psykologins huvudinriktningar; den biologiska basen, socialpsykologi, livslopps- och personlighetspsykologi samt kognition. De övergripande frågeställningarna behandlar vilken betydelse personlighetsaspekter, livsbetingelser och mellanmänskligt samspel kan ha för människans utveckling, lärande och välbefinnande.

  Vikt läggs också vid anknytande undersökningsmetodik som handlar om att kritiskt granska, samla in, tolka och sammanställa litteratur och empiriskt material om psykologiska fenomen, d v s hur människan tänker, känner och handlar under olika betingelser. På så sätt ges kunskaper och färdigheter i att förstå och tolka psykologiska fenomen från två vinklingar, dels genom att erhålla ämneskunskaper, dels genom att tillämpa ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

  Delkurserna listas i alfabetisk ordning.

  • Introduktion i Psykologi, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Psychology, 7.5 credits)
   Delkursen ger en introduktion i psykologi, dess historia och begreppsvärld. Delkursen ger en bred inblick i psykologins huvudinriktningar, dess vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor samt till aktuell forskning och tillämpningar.


  • 1001, Introduktion i Psykologi I, 6 högskolepoäng
   (Introduction to Psychology I, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Introduktion i Psykologi II, 1,5 högskolepoäng
   (Introduction to Psychology II, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Kognition, 7,5 högskolepoäng
   (Cognition, 7.5 credits)
   Delkursen i kognition handlar om människans mentala medvetande och om hur människan aktivt (medvetet, omedvetet) skapar inre (mentala) representationer och på så sätt formar vetande, kunskaper och erfarenheter. Ett flertal områden kommer att belysas till exempel uppmärksamhet, inlärning, minne, språk, problemlösning, beslutsfattande, intelligens och kreativitet. Ett tillämpat avsnitt med laborationer ingår som omfattar planering, insamling, statistisk bearbetning och rapportering av ett empiriskt material.


  • 1003, Kognition I, 6 högskolepoäng
   (Cognition I, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1004, Kognition II, 1,5 högskolepoäng
   (Cognition II, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Livslopps- och personlighetspsykologi, 7,5 högskolepoäng
   (Life Span and Personality Psychology, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar livsloppspsykologi, det vill säga människans utveckling från fosterlivet till åldrandet vid livets avslut. Livsloppet beskrivs övergripande utifrån emotionella, sociala, fysiska och biologiska aspekter. En röd tråd under delkursens gång är att belysa om och när det är möjligt att förutsäga en människas utveckling. Ett tillämpat avsnitt med statistisk analys och rapportering av ett empiriskt material ingår där syftet är att närmare behandla kunskaper och färdigheter i utvecklingspsykologiska metodfrågor.


  • 1005, Livslopps- och personlighetspsykologi I, 6 högskolepoäng
   (Life Span and Personality Psychology I, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1006, Livslopps- och personlighetspsykologi II, 1,5 högskolepoäng
   (Life Span and Personality Psychology II, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Socialpsykologi, 7,5 högskolepoäng
   (Social Psychology, 7.5 credits)
   Delkursen fokuserar på hur tankar, känslor, motiv och handling påverkas av samspel och utbyte mellan människor och grupper. Vidare belyses hur människor hanterar och konstruerar social information. Socialpsykologi behandlar områden som till exempel stereotyper, altruism, aggression, attraktion, attityder och konformitet. Ett tillämpat avsnitt med insamling och rapportering (statistisk bearbetning) av ett empiriskt material ingår där syftet är att närmare behandla kunskaper och färdigheter i socialpsykologiska metodfrågor.


  • 1007, Socialpsykologi I, 6 högskolepoäng
   (Social Psychology I, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1008, Socialpsykologi II, 1,5 högskolepoäng
   (Social Psychology II, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier.

  Vid seminarierna är vetenskapsteoretiska och metodologiska frågeställningar i fokus.
  Seminarierna knyter även an till studenternas mer självständiga arbete med att tillämpa ämneskunskaper och genomföra mindre studier. Undervisningen består huvudsakligen av förberedelser och genomförande av datainsamling samt utförande och tolkning av statistiska analyser.

  Handledning sker vid seminarierna (gruppvis) eller som schemalagd grupphandledning.

  Vid föreläsningar och seminarier övas även vetenskaplig argumentation, skriftlig och muntlig framställning.

  6. Examination

  1001, Introduktion i psykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen

  1002, Introduktion i psykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

  1003, Kognition I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen

  1004, Kognition II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Planering, genomförande och skriftligt och muntligt rapportering av ett empiriskt material (görs i grupp) samt opponering på annan grupps rapport
 • Seminariedeltagande samt aktiv medverkan i rollen som undersökningsdeltagare

  1005, Livslopps- och personlighetspsykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen

  1006, Livslopps- och personlighetspsykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • Muntlig presentation av en analys på ett empiriskt material (görs i grupp)

  1007, Socialpsykologi I, 6 högskolepoäng (U/G/VG)
 • Skriftlig salstentamen

  1008, Socialpsykologi II, 1,5 högskolepoäng (U/G)
 • Planering, genomförande och skriftlig rapportering av ett empiriskt material
 • Seminariedeltagande

  För betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på minst 50 % av de högskolepoäng där man kan få motsvarande betyg (U/G/VG).

  Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2015HT 20152015-05-20Ämnesråd
  VT 2016VT 20162015-10-20Ämnesråd för psykologi
  HT 2016HT 20162016-05-24Ämnesrådet för psykologi
  VT 2017VT 20172016-11-22Ämnesrådet för psykologi
  HT 2017HT 20172017-05-09Ämnesrådet för psykologi
  VT 2018VT 20182017-11-21Ämnesrådet för psykologi
  HT 2018HT 20182018-05-08Ämnesrådet för psykologi
  VT 2019VT 20192018-11-20Ämnesrådet för psykologi
  HT 2019HT 20192019-05-28Ämnesrådet för psykologi
  VT 20202019-11-12Ämnesrådet för psykologi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.