Kursplan  
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 15 högskolepoäng
(Environmental Impact Assessment (EIA), 15 credits)
 
Kurskod: 1013MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap vid Södertörns högskola den 2007-09-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

60 högskolepoäng miljövetenskap eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha:

Kunskap och förståelse

 • Identifiera grundläggande begrepp inom miljökonsekvensbeskrivning.

 • Förklara grundläggande teorier inom miljökonsekvensbeskrivning.

 • Förstå miljökonsekvensbeskrivningens roll i miljövårdsarbetet.

 • Tillämpa kunskaper om biologisk mångfald i arbetet med miljökonsekvensbeskrivning.


  Färdigheter och förmåga

 • Förklara ett antal metoder som kan användas i arbetet med miljökonsekvensbeskrivning.

 • Relatera miljökonsekvensbeskrivning och miljömål med exempel från Sverige och internationellt.

 • Analysera miljökonsekvensbeskrivningens roll i nordsydperspektiv.

 • Bidra konstruktivt till en projektgrupps arbete och slutprodukt.


  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring miljökonsekvensbeskrivningen som ett verktyg i arbetet för hållbar samhällsutveckling, regionalt och globalt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursens innehåll belyser och förklarar begreppet miljökonsekvensbeskrivning, särskilt den bakomliggande teorin, framväxten av begreppet, dess roll för miljövården samt det praktiska arbetet med att arbeta fram, bedöma och beakta miljökonsekvensbeskrivningar i beslutsfattandet. Det gäller både i ett nord- (särskilt Sverige) och sydperspektiv.

  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 15 högskolepoäng
   (Environmental Impact Assessment, EIA, 15 credits)


  • 1001, Theory, 9 högskolepoäng
   (Theory, 9 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Projektarbete, 6 högskolepoäng
   (Project Work, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av två delar som är nära integrerade och till stor del löper parallellt. Den första delen behandlar teorin för MKB och består av föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Teoridelen examineras med inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen. Den andra delen behandlar den praktiska tillämpningen av MKB och utgörs av ett större självständigt projektarbete. Detta projektarbete utförs i grupp vilket ställer krav på planering, delaktighet, samarbetsförmåga och ansvarstagande för den gemensamma slutprodukten hos deltagarna. Projektarbetet presenteras och examineras muntligt och skriftligt.

  Obligatoriska moment på kursen:
  Obligatorisk närvaro vid introduktion, seminarier, handledarträffar samt muntlig presentation av projektarbeten.

  6. Examination

  Teori, 9 högskolepoäng
  (Theory, 9 ECTS Credits)
  Examinationsform: Tentamen

  Projektarbete, 6 högskolepoäng
  (Project work, 6 ECTS Credits)
  Examinationsform: Projektarbete
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2008HT 20082007-11-15Programstyrelsen för Miljö och utveckling
  VT 2009HT 20122008-11-19Programstyrelsen för Miljö och utveckling
  VT 2013HT 20132012-11-13Huvudområdesstyrelsen för miljövetenskap
  VT 2014HT 20142013-12-03Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2015HT 20152014-11-25Programrådet för Miljövetenskap och utveckling
  VT 2016HT 20162015-11-18Programrådet för Miljövetenskap och utveckling
  VT 2017HT 20172016-11-23Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2018HT 20182017-11-22Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 20192018-11-21Programrådet för miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.