Kursplan
 

Floristik och faunistik, 7,5 högskolepoäng

(Flora and Fauna, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1012BL
Ämnesgrupp: Biologi
Huvudområde: Biologi
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap vid Södertörns högskola den 2007-03-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen ska studenten:

 • utan hjälpmedel kunna identifiera ett urval av arter som exemplifierar viktiga organismgrupper och representativa svenska habitat,

 • kunna självständigt tillämpa insamlingsmetoder samt hantera och dokumentera material för vetenskapliga samlingar,

 • ha insikt i organismvärldens mångformighet och komplexitet,

 • behärska nyckling som redskap för att artbestämma organismer med hjälp av taxonomisk litteratur,

 • ha insikt i artkunskap som grund för bedömning av biodiversitetsfrågor, som till exempel rödlistade arter och följder av miljöförändringar,

 • ha förståelse för att arter inte är statiska enheter genom iakttagelser av variationen inom arter i fält.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller bestämningsövningar av främst kärlväxter samt identifiering av representativa arter från olika växtgrupper i fält. Kursen innefattar även bestämningsövningar samt identifiering av evertebrater och vertebrater som studeras i fält och på insamlat material.

 • Floristik och faunistik, 7,5 högskolepoäng
  (Flora and Fauna, 7.5 credits)


  1001, Floristik tentamen, 3 högskolepoäng
  (Flora, Examination, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Floristik inlämningsuppgift, 0,7 högskolepoäng
  (Flora, Assignment, 0.7 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1003, Faunistik, 3,8 högskolepoäng
  (Fauna, 3.8 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består i huvudsak i övningar förlagda i fält och på laboratorium.

6. Examination

Studenternas prestation bedöms utifrån skriftliga och/eller muntliga tentamina och deltagande i de obligatoriska momenten vilka meddelas vid kursstart. Floristik: skriftlig tentamen: 3 högskolepoäng samt inlämningsuppgift: 0.7 högskolepoäng. Faunistik: skriftlig tentamen: 3.8 högskolepoäng.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2008HT 20092007-10-17Programstyrelsen för Biologi
VT 2010HT 20102009-11-06Ordförande för programstyrelsen
VT 2011VT 20142010-11-02Programstyrelsen för Journalistik, människa och miljö
HT 2014HT 20182013-12-06Institutionsnämnden
VT 20192019-04-10Programrådet för Miljö och utveckling

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.