Kursplan  
 
Exponeringens effekter, 7,5 högskolepoäng
(Effects of Exposure to Art, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1011KV
Ämnesgrupp: Konstvetenskap
Huvudområde: Konstvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-10-02 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

90 högskolepoäng i konstvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse
 • kunskap om utställningar och andra former av exponeringar som historiska och samtida fenomen, samt insikt i sådana förutsättningar som ligger till grund för dem som föränderliga kulturella uttryck
 • fördjupad förmåga att hantera relevanta teoretiska och metodologiska redskap för analys av olika former av exponeringar
 • förståelse för tolkningen och föränderligheten av för ämnet centrala begrepp som ”bevarande”, ”äkthet” och ”värde”

  Färdighet och förmåga
 • förmåga att självständigt identifiera exponeringens betydelse för förståelsen och tolkningen av konstverk och artefakter
 • förmåga att skriftligt och muntligt diskutera iakttagelser kring exponeringar, baserat på egna studier av relevant studieobjekt
 • förmåga att praktiskt tillämpa insikter i konstvetenskaplig teori och metodologi

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • insikt i föränderligheten hos centrala konstvetenskapliga begrepp och dess effekter på tolkning och förståelse
 • förmåga att på ett självständigt sätt diskutera och analysera relationen mellan konstobjekt/artefakt och exponering.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen undersöker och problematiserar aspekter av konceptet ”exponering” och de effekter olika former av exponeringar har för såväl betraktare som de ting som exponeras. Ett centralt tema i kursen är föränderligheten i hur objekt tolkas och förstås. Här tematiseras också exponeringens och objektens performativa egenskaper, vilket innefattar hur objekten interagerar med betraktaren. Denna diskussion är central för kursen i sin helhet och placerar dess idéinnehåll inom ett vitalt fält i aktuell konstvetenskaplig forskning.

  Djupare analyser av begrepp som äkthet, värde, bevarande och rekonstruktion förbereder för ett mer omfattande arbetsplatsbesök på en för temat relevant institution. Där ges tillfälle att närmare studera den praktiska hanteringen och organisationen av objekt, samlingar och exponeringar, i syfte att balansera den teoretiska delen av kursen med en praktisk.

  I en efterföljande återkoppling knyter vi an till förhållandet ting - exponering - institution, i vilken konst- eller kulturinstitutioner generellt diskuteras som garant för betydelse och mening. Kursen avslutas med en individuellt författad rapport kring ett för den besökta institutionen typiskt objekt eller problem, vilket smälter samman teoretiseringen kring ting och exponeringar med den konkreta hanteringen av dessa fenomen.

  • Exponeringens effekter, 7,5 högskolepoäng
   (Effects of Exposure to Art, 7.5 credits)


  • 1001, Exponeringens effekter, 7,5 högskolepoäng
   (Effects of Exposure to Art, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Seminarier, föreläsningar och ett mer omfattande arbetsplatsbesök.

  6. Examination

  Kursen examineras genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och arbetsplatsbesök, samt genom skriftliga och muntliga uppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2008HT 20092007-11-01Ämneskollegiet, Konstvetenskap
  VT 2010HT 20102009-11-06Ämnesstyrelsen i Konstvetenskap
  VT 2011HT 20132010-11-19Ämnesstyrelsen i Konstvetenskap
  VT 2014HT 20142013-11-06Ämnesrådet i Konstvetenskap
  VT 2015HT 20182014-11-12Ämnesrådet i Konstvetenskap
  VT 20192018-11-30Ämnesrådet i konstvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. Övrigt