Kursplan  
 
Beskattningsrätt, 15 högskolepoäng
(Tax Law, 15 credits)
 
Kurskod: 1010JU
Ämnesgrupp: Handelsrätt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-08-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Handelsrättslig översiktskurs eller Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

 • kunskap för att identifiera och analysera olika skatterättsliga problem inom centralare delar av skattelagstiftningen, främst inom inkomstbeskattningens område, samt föreslå lösningar på problemen
 • förmåga att värdera skatterättens källor och deras betydelse vid tillämpning och tolkning av skattelagstiftningen
 • förmåga att förutse och förklara de skattemässiga konsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ
 • färdighet för att själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Totalt ägnas hälften av föreläsningar och övningar åt beskattningen av inkomst av näringsverksamhet för olika företagsformer. Dessutom ges en belysning av civilrättsliga och skatterättsliga regler för olika företagsformer av vad som generellt gäller för skatteplikt för inkomster och för avdragsrätt för utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet.

  Regler som är genomgående för inkomst av näringsverksamhet oberoende av företagsform behandlas. Som exempel kan nämnas avskrivning på inventarier, värdering av varulager och pågående arbeten, byggnader m.m. Skatteutjämningsreserv i olika former ägnas stort utrymme med en genomgång av de specialregler som gäller för de olika företagsformerna enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Inom kursen behandlas också det samordnade uppbördssystemet, olika skatteslag samt vad som gäller för företaget som arbetsgivare i skatte- och avgiftshänseende.

  Vidare behandlas taxeringsprocessen, sakprocess, omprövningsinstitutet och besvärsförfarandet samt förutsättningar för påföljder enligt det administrativa sanktionssystemet och skattebrottslagen.

  Kursen ger en översikt över det svenska skattesystemet. Kursens fokus ligger på inkomstskatten men även övriga områden behandlas.

  • Beskattningsrätt, 15 högskolepoäng
   (Tax Law, 15 credits)


  • 1001, Beskattningsrätt, 15 högskolepoäng
   (Tax Law, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen innefattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inlämningsarbeten samt redovisningen av desamma är obligatoriska.

  6. Examination

  Kursen avslutas med tentamen. För godkänt på kursen krävs även inlämnande och redovisning av godkända inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2007VT 20152015-11-20Ämnesrådet
  HT 2015VT 20162015-11-20Ämnesrådet
  HT 2016VT 20192016-05-20Ämnesrådet för Företagsekonomi
  HT 2019VT 20202019-05-16Ämnesrådet för juridik
  HT 20202020-04-28Ämnesrådet för juridik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.