Kursplan  
 
Affärsjuridik, 15 högskolepoäng
(Business Law, 15 credits)
 
Kurskod: 1009JU
Ämnesgrupp: Handelsrätt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-08-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Handelsrättslig översiktskurs eller Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

 • kunskap och förståelse av juridiska frågeställningar genom att bredda och fördjupa kunskaperna i relation till den handelsrättsliga översiktskursen
 • förmåga att identifiera och analysera problem inom centrala delar av affärsjuridiken samt föreslå lösningar på problemen
 • förmåga att skapa förutsebarhet och uppmärksamma, analysera och förståelse för de författningar och prejudikat som reglerar juridiska personers och fysiska personers rättigheter och skyldigheter inom affärsjuridikens centrala områden
 • förmåga att själva eller i samverkan med andra genomföra rättsutredningar inom affärsjuridikens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Tyngdpunkten ligger på områdena avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och associationsrätt. Vidare behandlas områdena marknads-, konsument-, konkurrens-, försäkrings-, entreprenad-, transport-, värdepappers-, immaterialrätt samt straffrätt med särsklid inriktning mot förmögenhetsbrott. Huvudsakligen studeras de kontraktsrättsliga (obligationsrättsliga) aspekterna, men även frågor av betydelse för andra än avtalsparterna (sakrättsliga frågor) berörs.

  • Affärsjuridik, 15 högskolepoäng
   (Business Law, 15 credits)


  • 1001, Affärsjuridik, 15 högskolepoäng
   (Business Law, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Seminarier, 0 högskolepoäng
   (Seminars, 0 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1003, Skriftlig tentamen, 0 högskolepoäng
   (Final Exam, 0 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1004, Affärsjuridik, slutbetyg, 15 högskolepoäng
   (Business Law, Final Grade, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Vidare förekommer ett antal rollspel baserad på Casemetodik. Kursen förutsätter att stor tid ägnas åt egna studier av litteratur och lagtext.

  6. Examination

  Examination sker genom skriftlig tentamen. Obligatorisk närvaro på seminarier.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2007VT 20142013-06-10Ämnesstyrelsen för företagsekonomi
  HT 2014VT 20162016-05-20Ämnesrådet för Företagsekonomi
  HT 2016VT 20192016-05-20Ämnesrådet för Företagsekonomi
  HT 2019HT 20192019-05-16Ämnesrådet för juridik
  VT 2020VT 20202019-11-29Ämnesrådet i juridik
  HT 20202020-04-28Ämnesrådet för juridik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.