Kursplan  
 
Statistik för miljövetare, 7,5 högskolepoäng
(Statistics for Environmental Sciences, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1008MA
Ämnesgrupp: Matematisk statistik
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap vid Södertörns högskola den 2010-03-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

7,5 högskolepoäng miljövetenskap eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

 • förmåga att definiera grundläggande beskrivande statistiska begrepp: olika centralmått och variansmått, vanliga sätt att grafiskt illustrera data.

 • förmåga att visualisera miljödata med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem).

 • förmåga att utföra insamling av data med iakttagande av observationernas oberoende och eventuella samverkande variabler.

 • förmåga att redogöra för hur en statistisk analys fungerar: hypotesprövning och sannolikhet.

 • förmåga att redogöra för hur vanligt förekommande univariata statistiska tester fungerar samt hur linjära och ickelinjära modeller byggs upp och testas med minstakvadratmetoden eller med maximum likelihood.

 • förmåga att tillämpa univariata linjära och ickelinjära statistiska modeller.

 • förmåga att beskriva hur multivariat statistik fungerar: klusteranalyser och ordinationer samt kunna tillämpa dessa metoder.

 • förmåga att motivera hur miljödata från samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga frågeställningar kan analyseras enligt samma metoder.

 • förmåga att rapportera statistiska resultat i text och muntligen.

 • förmåga att kritiskt analysera rapporter, tidningsartiklar mm med avseende på observationernas oberoende och samverkande variabler.

 • förmåga att urskilja och kritiskt reflektera över statistiska slutsatser som går utöver den population och den frågeställning analysen är utformade för att testa.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen innefattar beskrivande statistik, grafer och GIS-visualiseringar, statistisk analys med huvudvikt på analyser användbara för miljövetare - linjära modeller, generaliserade linjära modeller för binära responser (t ex ja/nej - svar vid intervjuer) och multivariata metoder för att sammanfatta stora dataset (miljödata, artdata). En viktig del är också att träna bedömning av statistisk trovärdighet i artiklar, media och rapporter.

  • Statistik för miljövetare, 7,5 högskolepoäng
   (Statistics for Environmental Sciences, 7.5 credits)


  • 1001, Geografiska informationssystem, 1 högskolepoäng
   (Geographical Information Systems, 1 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1002, Statistikövningar, 3 högskolepoäng
   (Statistical Practicals, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1003, Teori, 3,5 högskolepoäng
   (Theory, 3.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Föreläsningar, datorbaserade övningar, övningar i uppläggning och insamling av data. Seminarier baserade på litteratur och egna undersökningar.

  6. Examination

  Teoriavsnittet - tentamen
  Geografiska informationssystem (GIS) - inlämningsuppgifter
  Statistikövningar - inlämningsuppgifter
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2010VT 20122010-05-28Programstyrelsen för Miljö och utveckling
  HT 2012HT 20132012-05-11Huvudområdesstyrelsen för miljövetenskap
  VT 2014VT 20142013-12-03Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2014HT 20142014-04-28Programrådet för miljö och utveckling
  VT 2015VT 20152014-11-25Programrådet för Miljövetenskap och utveckling
  HT 2015HT 20152015-05-13Programrådet för miljö och utveckling
  VT 2016VT 20162015-11-18Programrådet för Miljövetenskap och utveckling
  HT 2016HT 20162016-05-25Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2017VT 20172016-11-23Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2017HT 20172017-04-26Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2018VT 20182017-11-22Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2018HT 20182018-05-23Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 2019VT 20192018-11-21Programrådet för miljö och utveckling
  HT 20192019-05-15Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.