Kursplan
 

Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv, 7,5 högskolepoäng

(The Conservation and Accessibility of Collections and Archives, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1006AV
Ämnesgrupp: Arkivvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-03-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Fullgjord A-, B- och C-kurs om vardera 30 högskolepoäng, samt examensarbete inom något huvudområde.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

• göra beskrivningar av objekt med hjälp av vanliga standarder för metadata,
• formulera strategier för att tillgängliggöra objekt ur samlingar och arkiv (utställningar, webbpublicering etc)
• redogöra för arkivhandlingars och föremåls olika egenskaper och behov för långsiktigt bevarande,
• grundläggande tekniker för digitalisering av handlingar och föremål,
• reflektera över samlingar och arkivs betydelse för vårt kulturarv.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

En väsentlig del av vårt kulturarv består av arkiv och samlingar med handlingar och bevarade föremål, på museer, bibliotek och arkivinstitutioner. Kursen ger en översikt över hur detta kulturarv hanteras för ett långsiktigt bevarande, och hur det görs tillgängligt, till exempel med hjälp av sökhjälpmedel, digitalisering och webbpublicering eller utställningar. Ett projektarbete inriktas mot studentens särskilda intressen av fördjupning inom huvudområdet.

  • Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv, 7,5 högskolepoäng
    (Conservation of and Accessibility to Collections and Archive, 7.5 credits)


    1001, Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv, 7,5 högskolepoäng
    (Conservation of and Accessibility to Collections and Archive, 7.5 credits)
    Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Kursen är i huvudsak en läskurs med självständig inläsning av litteratur men
schemalagd undervisning med seminarier, praktiska övningar och studiebesök ingår också.

6. Examination

- Skriftlig hemtentamen
- Projektarbete
- Presentation av projektarbetet
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2014HT 20142013-12-09Ämnesrådet för arkivvetenskap
VT 2015HT 20152014-11-24Ämnesrådet för Arkivvetenskap (Dnr: 2661/2.1.1/2014)
VT 2016HT 20162014-11-24Ämnesrådet för arkivvetenskap
VT 2017HT 20172014-11-24Ämnesrådet för arkivvetenskap
VT 2018HT 20182017-11-30Ämnesrådet för arkivvetenskap
VT 20192018-12-31Ämnessamordnare

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.