Kursplan  
 
Idéhistoria C, 30 högskolepoäng
(History of Ideas C, 30 credits)
 
Kurskod: 1003IH
Ämnesgrupp: Idéhistoria
Huvudområde: Idéhistoria
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-04-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Idéhistoria/idé- och lärdomshistoria B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse
 • kunna analysera relationer mellan olika idétraditioner i skilda tider
 • kunna förete djupare kunskaper inom ett speciellt idéhistoriskt område, som valts i samråd med lärare
 • kunna jämföra olika relevanta vetenskapliga teorier och traditioner under efterkrigstiden i en insiktsfull och kritisk reflektion
 • kunna ringa in och formulera ett forskningsbart idéhistoriskt problem samt skriftligt kunna presentera detta

  Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att producera en ca 35 sidor lång, forskningsrelaterad uppsats om ett idéhistoriskt ämne
 • genomföra informationssökning i arkiv, bibliotek och i nya internetbaserade system samt ha översiktlig kännedom om olika arkiv och samlingar i Sverige
 • behärska formalia för författandet av vetenskapliga texter inom humaniora
 • planera sitt arbete och genomföra det inom givna tidsramar

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha en klar föreställning om innebörden av kritisk vetenskaplig analys inom humaniora

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen innehåller tre delkurser. Förutom uppsats om 15 högskolepoäng ingår en delkurs i teori och metod samt en delkurs (Tematiska studier) som ger fördjupning på ett idéhistoriskt område.

  • Tematiska studier, 7,5 högskolepoäng
   (Topic, 7.5 credits)
   Delkursen innebär en ämnesmässig fördjupning på ett idéhistoriskt område, som väljs i samråd med examinator.


  • 1001, Tematiska studier, 7,5 högskolepoäng
   (Topic, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
   (Theory and Methodology, 7.5 credits)
   Delkursen är särskilt inriktad mot teori- och metodfrågor. Här behandlas särskilt tolkning och kritisk granskning av idéhistoriskt källmaterial samt olika teorier om detta.


  • 1002, Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
   (Theory and Methodology, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Delkursen innebär praktisk träning i att skriva en akademisk uppsats samt deltagande i ett humanistiskt seminarium. Seminarieverksamheten inbegriper såväl ventileringar av akademiska uppsatser med avseende på både vetenskaplig status och formalia som läsning, genomgång och diskussioner av aktuell litteratur inom ämnet.


  • 1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning, individuellt och i grupp.
  Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

  6. Examination

  Tematiska studier: Skriftlig framställning (PM) över den aktuella litteraturen över det valda ämnet
  Teori och metod: Skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i seminarier
  Uppsats: Författa en uppsats över ett väl avgränsat ämne. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium. I examinationen ingår att opponera på en annan uppsats.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2007VT 20082007-05-15Ämneskollegium idéhistoria
  HT 2008VT 20112008-08-19Ämneskollegium
  HT 2011HT 20112011-05-24Ämnesstyrelsen för idéhistoria
  VT 2012VT 20122011-12-06Ämnesstyrelse Idéhistoria
  HT 2012VT 20132012-05-29Ämnesstyrelsen för Idéhistoria
  HT 2013HT 20132013-05-28Ämnesstyrelsen för idéhistoria
  VT 2014VT 20142013-11-26Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1592/2.1.1/2013
  HT 2014VT 20152014-05-14Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1183/2.1.1./2014
  HT 2015VT 20162014-05-14Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 1183/2.1.1./2014
  HT 2016VT 20172016-05-27Ämnesråd i idéhistoria, Dnr 1786/2.1.1/2016
  HT 2017HT 20172017-05-29Ämnesråd i idéhistoria 1812-2.1.1-2017
  VT 2018VT 20182017-12-18Ämnesråd i idéhistoria Dnr: 4078-2.1.1-2017
  HT 2018HT 20182018-05-28Ämnesråd i idéhistoria, dnr 2144-2.1.1-2018.
  VT 2019VT 20192018-11-28Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4285-2.1.1-2018
  HT 2019HT 20192019-05-06Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 2055-2.1.1-2019
  VT 2020VT 20202019-11-18Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4363-2.1.1-2019
  HT 20202020-05-04Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 2077-2.1.1-2020

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.