Kursplan  
 
Affärsjuridik, 15 högskolepoäng
(Business Law, 15 credits)
 
Kurskod: 1003HA
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Huvudområde: Affärsrätt
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Handelsrättslig översiktskurs eller Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redogöra för det regelverk inom förmögenhetsrätten och andra affärsjuridiska rättsområden som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar.

 • identifiera och analysera de författningar och prejudikat som reglerar juridiska och fysiska personers rättigheter och skyldigheter inom affärsjuridikens centrala områden

 • identifiera och analysera problem inom centrala delar av affärsjuridiken samt föreslå lösningar på problemen.

 • själv eller i samverkan med andra genomföra rättsutredningar inom affärsjuridiken och presentera resultatet av dessa såväl skriftligt som muntligt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  I kursen behandlas förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, såsom företagsöverlåtelse, kreditavtal och borgensavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt, kreditsäkerhetsrätt och förmånsrätt.

  Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straffrätt vad gäller brott mot borgenärer.

  Tyngdpunkten ligger på områdena kontraktsrätt, associationsrätt, obeståndsrätt, konkursrätt, straffrätt med betoning på förmögenhetsbrotten.

  Vidare behandlas områdena konkurrens-, försäkrings-, transport-, värdepappersrätt.  • Affärsjuridik, 15 högskolepoäng
   (Business Law, 15 credits)


  • 1001, Affärsjuridik, Seminarieuppgifter, 3 högskolepoäng
   (Business Law, Seminars, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1002, Affärsjuridik, Tentamen, 12 högskolepoäng
   (Business Law, Exam, 12 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar och/eller studiebesök, seminarier, gruppövningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Vidare förekommer ett antal rollspel baserade på casemetodik. Kursen förutsätter att stor tid ägnas åt egna studier av litteratur och lagtext.

  6. Examination

  - skriftlig salstentamen
  - aktivt seminariedeltagande
  - muntliga presentationer individuellt och i grupp
  - skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
  - obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar/studiebesök samt obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning

  Enstaka missade seminarier och obligatoriska föreläsningar kan efter instruktion av kursansvarig kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.