Kursplan  
 
Filosofi C, 30 högskolepoäng
(Philosophy C, 30 credits)
 
Kurskod: 1003FI
Ämnesgrupp: Filosofi
Huvudområde: Filosofi
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-05-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Filosofi B, 30 högskolepoäng eller B-kurs i antingen teoretisk eller praktisk filosofi från annat lärosäte eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse
 • fördjupade historiska och systematiska kunskaper i filosofi. Dels genom fördjupade kunskaper om ett enskilt filosofiskt verk, samt genom fördjupade tematiska kunskaper
 • fördjupade kunskaper i formalia för skrivande av vetenskapliga texter inom humanistisk forskning

  Färdighet och förmåga
 • förmåga att söka information och använda kunskaperna för att utveckla filosofiska analyser inom aktuella frågeställningar
 • förmåga att med en kritisk hållning och utifrån en egen tes redogöra för en problematik på ett adekvat sätt med utgångspunkt i originaltext/er
 • förmåga att självständigt ta ställning i en vetenskaplig debatt och argumentera för en ståndpunkt
 • förmåga att självständigt jämföra och värdera olika filosofiska teorier
 • förmåga att på ett grundläggande sätt diskutera och nyansera den kanoniserade filosofiska traditionen

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att självkritiskt använda filosofin för att belysa de egna förutsättningarna och idéerna.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av två läskurser om ett klassiskt verk och ett centralt tema, ett fortlöpande seminarium som diskuterar vetenskapsteoretiska och tolkningsteoretiska och metodologiska problem samt en lärarhandledd uppsats.

  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Kursen omfattar författande av en självständig uppsats på ca 25 sidor under lärarhandledning samt medverkan i uppsatsseminarium som samlas regelbundet under hela terminen, där förutom uppsatsutkast frågor av metodologisk art diskuteras utifrån filosofiska originaltexter. Studenten ska även opponera på någon annans uppsats. Examination sker genom uppsatsförfattande och opponering. Seminarierna har obligatorisk närvaro.


  • 1001, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Verkstudium, 7,5 högskolepoäng
   (Classical Reading, 7.5 credits)
   Kursen är inriktad på ett klassisk verk inom den filosofiska traditionen, som närstuderas och kritiskt analyseras, med stöd av en orientering i den aktuella forskningslitteraturen. Verken som studeras kan variera från termin till termin. Seminarierna har obligatorisk närvaro.


  • 1002, Verkstudium, 7,5 högskolepoäng
   (Classical Reading, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Temastudium, 7,5 högskolepoäng
   (Topic, 7.5 credits)
   Kursen är inriktad mot ett centralt tema inom aktuell filosofisk forskning, inom kunskapsteori, metafysik, etik, politik eller estetik. Seminarierna har obligatorisk närvaro.


  • 1003, Temastudium, 7,5 högskolepoäng
   (Topic, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Föreläsningar, seminarier samt handledning. Seminarierna har obligatorisk närvaro.

  6. Examination

  Examination sker på varje moment genom skriftlig tentamen. Uppsatsen examineras dels genom författandet av egen uppsats, dels genom opponering på en annan uppsats. För betyget Väl Godkänt krävs motsvarande betyg på minst uppsatsmomentet.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2007VT 20092007-05-15Ämnesstyrelsen
  HT 2009HT 20092009-05-11Ämnesstyrelsen
  VT 2010VT 20102009-11-24Ämnesstyrelsen
  HT 2010HT 20102010-04-13Ämnesstyrelsen
  VT 2011VT 20112010-10-25Ämnesstyrelsen
  HT 2011HT 20112011-04-12Ämnesstyrelsen
  VT 2012VT 20122011-11-15Ämnesstyrelsen
  HT 2012HT 20122012-03-27Ämnesstyrelsen
  VT 2013VT 20132012-11-13Ämnesstyrelsen
  HT 2013HT 20132013-05-30Ämnesstyrelsen
  VT 2014VT 20142013-11-06Ämneskollegiet
  HT 2014HT 20142014-04-01Ämneskollegium
  VT 2015VT 20152014-12-10Ämneskollegium
  HT 2015HT 20152015-05-05Ämneskollegium
  VT 2016VT 20162015-11-10Ämnesråd Filosofi
  HT 2016HT 20162016-04-05Ämnesrådet i filosofi
  VT 2017VT 20172016-11-08Ämnesrådet i Filosofi
  HT 2017HT 20172017-04-11Ämnesrådet i Filosofi
  VT 2018VT 20182017-11-07Ämnesrådet i Filosofi
  HT 2018HT 20182018-04-10Ämnesrådet i Filosofi
  VT 2019VT 20192018-11-13Ämnesrådet i Filosofi
  HT 2019HT 20192019-04-09Ämnes- och programrådet i Filosofi
  VT 20202019-11-15Ämnesrådet i Filosofi

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.