Kursplan  
 
Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng
(Economics A, 30 credits)
 
Kurskod: 1001NE
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Huvudområde: Nationalekonomi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013
Giltig t.o.m: VT 2014


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-08-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för En B). Ma C kan ersättas av Ma B samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
 • kunna definiera och förstå innebörden av grundläggande makro- och mikroekonomiska begrepp
 • ha kunskap om hur samspelet mellan olika marknader påverkar storheter som inflation, sysselsättning, betalningsbalans och långsiktig tillväxt
 • kunna identifiera olika typer av marknader
 • ha kunskap om företagens kostnadssamband
 • förstå innebörden av grundläggande handelsteori

  Färdighet och förmåga
 • ha förmåga att beskriva den samtida konjunkturutvecklingen utifrån ett nationellt och ett globalt perspektiv
 • uppvisa en grundläggande färdighet att diskutera behovet av eventuella ekonomisk politiska åtgärder utifrån ett makroekonomiskt perspektiv
 • ha förmåga att med hjälp av ekonomiska metoder beskriva hur man på ett bättre sätt kan utnyttja tillgängliga resurser i en ekonomi
 • med hjälp av ekonomisk teori kunna redogöra för olika händelser utifrån ett mikroekonomiskt perspektiv
 • visa en grundläggande förmåga att redogöra för internationella handelsmönster

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att kritiskt kunna värdera påståenden om ekonomins funktionssätt på makronivå
 • uppvisa förmåga att kritiskt granska och tolka ekonomisk information.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen börjar med en doktrinhistorisk genomgång av ämnet. Därefter följer definitioner av fundamentala makroekonomiska begrepp som BNP, bytesbalans, betalningsbalans och jämviktsarbetslöshet.
  Med utgångspunkt i dessa definitioner konstrueras sedan en makroekonomisk modell som blir kursens huvudsakliga analysredskap. Modellen används för att studera hur samspelet mellan ekonomins varu-, penning-, kredit- och arbetsmarknad ger upphov till olika makroekonomiska utfall.
  Kursen redogör också för effekterna av finans- och penningpolitiska åtgärder. Då Sverige är en liten öppen ekonomi ges en noggrann genomgång av valutamarknadens funktionssätt och av hur samspelet med omvärlden påverkar betalningsbalansens olika delar. Det teoretiska momentet ligger sedan till grund för en tillämpad diskussion som behandlar valutaunioner, den samtida finans- och penningpolitiken, arbetsmarknaden, långsiktig tillväxt samt ekonomiska kriser och globala obalanser.
  De mikroekonomiska momentens huvudsakliga uppgift består i att beskriva hur man med mikroekonomisk teori kan förklara prisbildningen under olika marknadsformer. I detta sammanhang ges en noggrann genomgång av produktionsteorin och företagens kostnadssamband. Med hjälp av dessa begrepp förklaras prisbildningens betydelse för en effektiv resursanvändning. De mikroekonomiska momenten avslutas med en genomgång av teorier som belyser orsaker till och konsekvenser av internationell handel, vilket mynnar ut i en diskussion om ekonomisk integration.

  • Makroekonomi, 7,5 högskolepoäng
   (Macroeconomics, 7.5 credits)
   Denna delkurs behandlar grundläggande makroekonomisk teori som beskriver hur samspelet mellan varu-, penning-, kredit- och arbetsmarknaden påverkar makroekonomiska storheter som inflation, arbetslöshet, bytesbalans, växelkurs och långsiktig tillväxt.


  • 1001, Makroekonomi, 7,5 högskolepoäng
   (Macroeconomics, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Tillämpad makroekonomi, 7,5 högskolepoäng
   (Applied Macroeconomics, 7.5 credits)
   Delkursen ger en grundläggande förståelse för makroekonomiska problemställningar och för hur makroteorin i praktiken kan tillämpas i olika sammanhang. Under delkursen beskrivs hur makroteorin används för att förstå och utvärdera verkliga händelser på global och nationell nivå samt för att utvärdera den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.


  • 1002, Tillämpad Makroekonomi, 7,5 högskolepoäng
   (Applied Macroeconomics, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Mikroekonomi, 7,5 högskolepoäng
   (Microeconomics, 7.5 credits)
   Denna delkurs behandlar grundläggande mikroekonomisk teori om producenters och konsumenters marknadsbeteende. Dessutom beskrivs prisbildningen under olika marknadsformer samt prisbildningens betydelse för resursfördelning och effektiv resursanvändning.


  • 1003, Mikroekonomi, 7,5 högskolepoäng
   (Microeconomics, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Mikrotillämpning och handelsteori, 7,5 högskolepoäng
   (Applied Microeconomics and Trade Theory, 7.5 credits)
   Momentet mikrotillämpning ger en grundläggande förståelse för mikroekonomiska problemställningar och förståelse för hur mikroteorin i praktiken kan tillämpas i olika ekonomiska sammanhang. Momentet handelsteori ger en grundläggande förståelse för varför länder handlar med varandra och för hur handelsmönstret mellan länder bestäms.


  • 1004, Mikrotillämpning och handelsteori, 7,5 högskolepoäng
   (Applied Microeconomics and Trade Theory, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  För samtliga delkurser gäller tentamen. Inlämningsarbete kan förekomma.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2007VT 20102007-02-26Ämnesansvarig
  HT 2010HT 20102011-02-23Ämnesstyrelsen
  VT 2011HT 20122011-03-30Ämnesstyrelsen
  VT 2013VT 20132012-12-05Ämnesstyrelse
  HT 2013VT 20142013-04-23Ämnesstyrelsen
  HT 2014HT 20142014-06-02Ämnesrådet
  VT 2015VT 20152014-11-28Ämnesrådet
  HT 2015HT 20152015-05-27Ämnesrådet
  VT 2016VT 20162015-05-27Ämnesrådet nationalekonomi
  HT 2016VT 20172016-05-18Ämnesrådet för nationalekonomi
  HT 2017VT 20192017-04-26Ämnesrådet, nationalekonomi
  HT 2019HT 20192019-05-17Ämnesrådet för nationalekonomi vid institutionen för samhällsvetenskaper
  VT 20202019-11-06Ämnesrådet för nationalekonomi vid institutionen för samhällsvetenskaper

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.