Litteratur
 
Statsvetenskap A, 30 hp (1096ST)
Giltig fr.o.m.: ht 2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-05-06
Beslutande organ: Ämnesrådet för statsvetenskap
 
Delkurs 1, Politiska Idéer

Badersten, Björn och Jakob Gustavsson (2015), Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken, 2:e uppl. (Malmö: Studentlitteratur).

Heywood, Andrew (2012), Political Ideologies (New York: Palgrave Macmillan).

Machiavelli, Niccolò (2009 [1513]), Fursten (Stockholm: Natur & Kultur).

Marx, Karl och Engels, Friedrich (2004 [1848], Kommunistiska manifestet (Linköping: Bokförlaget Nixon).

Carbin, Maria m.fl. (red.) (2009), Texter i samtida politisk teori (Malmö: Liber).

Mörkenstam, Ulf (m.fl. red.) (2009) Tretton texter i politisk teori (Solna: Liber).

Platon (2003), Staten (Stockholm: Atlantis) (eller valfri utgåva på valfritt språk).Delkurs 2, Politiska system

Ekman, Joakim, Linde och Thomas Sedelius (2014), Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar, 2:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Hague, Rod, Martin Harrop och John McCormick (2016), Comparative Government and Politics: An Introduction, 10:e uppl. (London: Palgrave).

Möller, Tommy (2015), Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Tallberg, Jonas (2013). EU:s politiska system, 5:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).


Delkurs 3, Offentlig förvaltning

Obligatorisk litteratur
Dahlström, Carl red. (2018) Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. 6e upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Jacobsson, Bengt; Pierre, Jon; Sundström, Göran (2019). Granskningssamhället - Offentliga verksamheter under lupp. Lund: Studentlitteratur (ca 200 sidor.

Norén Bretzer, Ylva (2017) (tredje upplagan), Sveriges politiska system, Lund: Studentlitteratur (300 sidor).

Premfors, Rune, Ehn, Peter, Haldén, Eva & Sundström Göran (2009) (andra upplagan), Demokrati & byråkrati, Lund: Studentlitteratur (370 sidor).

Referenslitteratur (rekommenderad litteratur som inte är obligatorisk)

Castillo, Daniel, (2009). Statens skiftande förhållande till omgivningen, i Statens förändrade gränser En studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden, Stockholms universitet, akademisk avhandling. (Finns på Diva: http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:275847/FULLTEXT01.pdf )

Montin, Stig, (2015) "Från tilltrobaserad till misstrobaserad styrning - Relationen mellan stat och kommun och styrning av äldreomsorg", Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. Årgang.

Pettersson, Olof (2018) Den offentliga makten. 5 uppl. Studentlitteratur

Wallman Lundåsen, Susanne (2015), Aktörer inom lokalt beslutsfattande i Bohlin, Nyhlén, Olausson (red.), Lokalt beslutsfattande. Lund: Studentlitteratur AB.Delkurs 4, Internationell Politik

Gustavsson, Jakob och Jonas Tallberg (red.). 2014. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur. (utvalda kapitel)

Övriga artiklar skall förekomma.