Litteratur
 
Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering: nationalism i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp (1073IH)
Giltig fr.o.m.: vt 2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2019-11-18
Beslutande organ: Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 4363-2.1.1-2019
 
Agrell, Wilhelm, Från början för sent: Väst och de jugoslaviska nationalitetskrigen
(Stockholm, 1994). 90 s

Björck, Staffan, Heidenstam och sekelskiftets Sverige: Studier i hans nationella och sociala författarskap (Stockholm, 1946). (sid 38-69) 31 s

Broberg, Gunnar, "När svenskarna uppfann Sverige: Anteckningar till ett hundra-
årsjubileum" i Tänka, tycka, tro: Svensk historia underifrån (red.) Gunnar Broberg, Ulla Wikander & Klas Åmark (Stockholm, 1993). (sid 171-194) 23 s

Drakulic, Slavenka, "I nationens bojjor" och "Aktrisen som förlorade sitt hemland", i
Balkan Express: Fragment från andra sidan kriget, övers. Ia Lind (Stockholm, 1993). (sid 59-62 och 86-95) 14 s

Edgren, Monika, "Nationalismer och genus: Kunskapssyn och politik", Historisk tidskrift, 1996:2. 21 s

Ekström, Anders, "Behovet av nationen", i Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar (Stockholm, 1994). (sid 264-295) 31 s

Heidenstam, Verner von, "Om svenskarnes lynne" i Svenska krusbär: En historiebok om Sverige och svenskar, urval Björn Linell och Michael Löfgren (Stockholm, 1995). 15 s

Jonsson, Stefan, Världens centrum: En essä om globalisering (Stockholm, 2001).
234 s

Key, Ellen, "Om patriotismen. Öppet brev till min vän Werner von Heidenstam",
båda i Svenska krusbär: En historiebok om Sverige och svenskar. 27 s

Luthersson, Peter, "Ett skydd mot socialismen – Verner von Heidenstam och
patriotismen" i Vad är Sverige?: Röster om nationell identitet (red.) Alf W. Johansson (Stockholm, 2001) 8 s

Mazower, Mark, The Balkans: A short history (2000). 188 s

Rodell, Magnus, Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i
Sverige vid 1800-talet mitt (Stockholm, 2002). 6 s

Sörlin, Sverker, "Inledning", i Elie Kedourie, Nationalismen: En studie av
nationalismen som ideologi (Stockholm, 1995). (sid 7-20) 13 s

Sverker Sörlin, red., Nationens röst: Texter om nationalismens teori och praktik
(Stockholm, 2001). Sid 55-75, 135-160, 193-217, 243-322, 393-414. 170 s

Özkirimli, Umut, Theories of Nationalism: A critical introduction, tredje upplagan
(London, 2017). 280 s

Ytterligare texter kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.