Litteratur
 
Arkivvetenskap C, 30 hp (1021AV)
Giltig fr.o.m.: ht 2019
Giltig t.o.m.: ht 2019
Beslutsdatum: 2019-03-19
Beslutande organ: Ämnessamordnare
 
DELKURS 1, Teori och metod (1001):

Bohlin, Henrik,Perspective-Dependence and Critical Thinking Argumentation, 2009, Vol.23(2), pp.189-203. (Finns i SöderScholar).

Ekengren, Ann¬Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats, Lund: Studentlitteratur, 2012. 134 s. (delar av boken, resten på delkurs 3).

Edling, Christofer & Hedström Peter, Kvantitativa metoder, Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare, Studentlitteratur, Lund, 2003.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Finns i SöderScholar.

Gilliland, Anne, McKemmish, Sue and Lau, J., Andrew (editors) Research in the Archival Multiverse. Chapters: 2, 4, 8, 21 och 24 (Finns i SöderScholar).

Guillemin, Marilys & Gillam, Lynn Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research. Qualitative Inquiry, 04/2004, Vol.10(2), pp.261-280. (Finns i SöderScholar)

Haase, Fee-Alexandra, Categories of Critical Thinking in Information Management. A study of Critical Thinking And Decision Making Processes, Nómadas, 2010, Vol.27(3), pp.257-275. (Finns i SöderScholar).

Iacovino Livia, Multi-Method Interdisciplinary Research In Archival Science: The
Case Of Recordkeeping, Ethics And Law, Archival Science (2004) 4: 267–286 (Finns i SöderScholar).

McKee A. Heidi and Porter, E. James, The Ethics of Archival Research. College Composition and Communication, 2012, Vol.64(1), p.59-81 (Finns i SöderScholar)

Pickard, Alison Jane, Research methods in information, 2:a uppl., London: Facet, 2013. 384 sidor.

Stewart, Jim, Harte, Victoria, Sambrook, Sally (2011) "What is theory?" Journal of European Industrial Training, Vol. 35 Issue: 3, pp.221-229 (Finns i SöderScholar).

Sutton Robert I. and Staw Barry M., What Theory is Not. Administrative Science Quarterly, Vol. 40, No. 3. (Sep., 1995), pp. 371-384 (Finns i SöderScholar).

Dessutom tillkommer exempeluppsatser m.m. som tillgängliggörs under kursens gång. Summa: ca 700 sidor exkl. exempeluppsatser.


DELKURS 2 (Valbar kurs, 1002 eller 1003):

Delkurs 2 (1002) Tematisk fördjupning

Castells, Manuel, The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society, Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 1–282.

Clanchy, M.T. From Memory to Written Record: England 1066–1307, 3:e uppl., Oxford: Blackwell Publishing, 2008, s. 1–334.

Posner, Ernst, Archives in the Ancient World, Harvard University Press, 1972, 305 s.

Yates, JoAnne, Control Through Communication: The Rise of System in American Management, Baltimore: John Hopkins University Press, 1993, s. 1–275.Delkurs 2 (1003) Praktik,

Kallberg Maria, Archivists: A Profession in Transition? Professions & Professionalism, 2012, Vol.2(1)

Garaba, Francis, Dodos in the archives: rebranding the archival profession to meet the challenges of the twenty-first century within ESARBICA, Archives and Records, 17 April 2015, p.1-10

Orrman, Eljas, The Archives and the archival profession in the Nordic countries, Histoire et littérature de l'Europe du Nord-Ouest, 07/12/2012, Issue 36, pp.231-238

Hoy, Marian Professional development and competency standards: unravelling the contradictions and maximising opportunities: Available at:
http://www.ica-sae.org/Marian%20Hoy%20ICA%20Congress%202004%20paper.pdf

Fredriksson, Berndt 2010, “Certifiering – en utveckling av arkivarieprofessionen: rapport från Belgobargruppen”, Arkiv, samhälle och forskning 2010:1, s. 71–78.

Sjögren, Carina 2012, Mentorskap”, Arkiv 2012:3, s. 23–25.

von Sydow, Rikard Friberg 2012, “Diplomerad arkivarie: har den tyska modellen en framtid i Sverige?”, Arkiv 2012:2, s. 12–13.

Åström, Karin 2002, “Arkivarieyrket – från vårdare och väktare till förmedlare”, i Av kärlek till arkiv. Festskrift till Erik Norberg, red. Kerstin Abukhanfusa, Skrifter utgivna av Riksarkivet 20, Stockholm: Riksarkivet, s. 82–88.Delkurs 3, Uppsats (1004):

Ekengren, Ann-Marie & Jonas Hinnfors, Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 1–134

Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2014 (Finns på Södertörnbibliotek).

Pickard, Alison Jane, Research methods in information, 2:a uppl., London: Facet, 2013. 384 sidor.

Edling, Christofer & Hedström Peter, Kvantitativa metoder, Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare, Studentlitteratur, Lund, 2003.