Litteratur
 
Statsvetenskap A, 30 hp (1096ST)
Giltig fr.o.m.: vt 2019
Giltig t.o.m.: vt 2019
Beslutsdatum: 2018-11-28
Beslutande organ: Ämnesrådet för Statsvetenskap
 
Delkurs 1, Politiska Idéer
Badersten, Björn och Jakob Gustavsson (2015), Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken, 2:e uppl. (Malmö: Studentlitteratur).

Heywood, Andrew (2012), Political Ideologies (New York: Palgrave Macmillan).

Machiavelli, Niccolò (2009 [1513]), Fursten (Stockholm: Natur & Kultur).

Marx, Karl och Engels, Friedrich (2004 [1848], Kommunistiska manifestet (Linköping: Bokförlaget Nixon).

Carbin, Maria m.fl. (red.) (2009), Texter i samtida politisk teori (Malmö: Liber).

Mörkenstam, Ulf (m.fl. red.) (2009) Tretton texter i politisk teori (Solna: Liber).

Platon (2003), Staten (Stockholm: Atlantis) (eller valfri utgåva på valfritt språk).
Delkurs 2, Politiska system
Ekman, Joakim, Linde och Thomas Sedelius (2014), Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar, 2:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Hague, Rod, Martin Harrop och John McCormick (2016), Comparative Government and Politics: An Introduction, 10:e uppl. (London: Palgrave).

Möller, Tommy (2015), Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Tallberg, Jonas (2013). EU:s politiska system, 5:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).Delkurs 3, Offentlig förvaltning
Bolin, Niklas, Nyhlén, Sara & Olausson, Pär M. (red.) (2015). Lokalt beslutsfattande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Olof (2018) Den offentliga makten. 5 uppl. Studentlitteratur

Dahlström, Carl red. (2018) Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. 6e upplagan. Lund: Studentlitteratur.


OBS! Utöver detta tillkommer några vetenskapliga artiklar.Delkurs 4, Internationell Politik
Gustavsson, Jakob och Jonas Tallberg (red.). 2014. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur. (utvalda kapitel)

Övriga artiklar skall förekomma.